Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty

Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. -Henry Wadsworth Longfellow


wszys­cy-jes­teśmy-kon­struk­to­rami-włas­ne­go-lo­su-żyjący­mi-w ścianach-czasu
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Z ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­rami aut, próbując nap­ra­wić ideał tworzą kom­pletną beznadzieje. -Ryder


z ko­bieta­mi-często-jest jak z kon­struk­to­rami-aut-próbując-nap­ra­wić-ideał-tworzą-kom­pletną-beznadzieje
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła. -Ryder


Życie-jest niczym-pus­-kar­tka-i to my jes­teśmy-auto­rami-te­go-dzieła
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. -Woody Allen


dla-ciebie-jes­tem-ateistą-dla-bo­ga- kon­struk­tywną-opozycją
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Bo życie to teatr, a my jes­teśmy tyl­ko ak­to­rami, którzy cza­sem za­pomi­nają jaką grają rolę. -Lanni


bo życie-to teatr-a my jes­teśmy-tyl­ko-ak­to­rami-którzy-cza­sem-za­pomi­nają-jaką-grają-rolę
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Dziecięce ręce zdol­ne są czy­nić cu­da z piasku, zam­ki, ta­my, ''bab­ki'', zwierzęta i fi­gury tyl­ko ich kon­struk­to­rowi znane, a po­tem pod­dają je de­kon­struk­cji przy użyciu wody, ska­zując siebie na skraj­ne emoc­je - ra­dość, smu­tek, aż po roz­pacz - do­rosłe już ręce nie są w sta­nie ująć garści wyobraźni, jaką będąc dziec­kiem posiadamy. -PtyśMiętowy


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy al­bo bo­hate­rami, al­bo nic­po­niami; cha­rak­terów śred­nich, na których głównie spoczy­wa bu­dowa społeczna, ma­my bar­dzo mało. -Wacław Berent


jes­teśmy-al­bo-bo­hate­rami-al­bo-nic­po­niami-cha­rak­terów-śred­nich-na których-głównie-spoczy­wa-bu­dowa-społeczna-­my
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Nieważne, kim i w co jes­teś ubrany, I tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami. -Marcin Kański


nieważne-kim-i w co jes­teś-ubrany-i-tak-wszys­cy-jes­teśmy-chu7ami
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty:


ja-jes­tem-jak ty-oni-one-wszys­cy-jes­teśmy-rÓwni-~pa­weł-rychlica 
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Elita... kon­struk­cja lita. -Kapitan


elita-kon­struk­cja-lita
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Po­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzyko. -dooorotis


po­pełniając-ja­kikol­wiek-ruch-w kon­taktach-między­ludzkich-jes­teśmy-ska­zani-tyl­ko-i wyłącznie-na ryzyko
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty:


to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: O kon­struk­tywnym mil­cze­niu: Wyższa for­ma komunikacji. -Marcin Kossek


o kon­struk­tywnym-mil­cze­niu-wyższa-for­-komunikacji
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża