Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty

Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Wszys­cy od cza­su do cza­su by­wa­my niemi­li. Wszys­cy ro­bi­my rzeczy, które bar­dzo chcieli­byśmy cofnąć. Te żale stają się częścią te­go. kim jes­teśmy, wraz ze wszys­tkim in­nym. Jeśli ktoś próbu­je to zmienić, to tak, jak­by chciał go­nić chmury. -Tyska1990.07


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu


jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy ska­zani na śmierć i my, i wszys­tko, co nasze. -Horacy


jes­teśmy-ska­zani-na śmierć-i my-i wszys­tko-co nasze
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh


jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: ` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje!  -beyze12


` nie-wszys­tkim-po­doba ę-to co czy­nimy-lecz-śli-jes­teśmy-pew­-że to dob­ry-wybór-choćby-na przekór-wszys­tkim-wal­czmy
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Łat­wo wszys­cy, gdy jes­teśmy zdro­wi, da­jemy dob­re ra­dy chorym. -Terencjusz


Łat­wo-wszys­cy-gdy-jes­teśmy-zdro­wi-da­jemy-dob­re-ra­dy-chorym
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Póki jes­teśmy młodzi, wszys­tko jest przed nami. -Juliusz Słowacki


póki-jes­teśmy-młodzi-wszys­tko-jest przed-nami
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Nie jes­teśmy bez­gra­nicznie wol­ni. Jes­teśmy wol­ni wo­bec dob­ra i zła i z te­go ro­bimy rachu­nek. Wszel­kie zło oz­nacza cho­robę wolności. -Józef Stanisław Tischner


nie-jes­teśmy-bez­gra­nicznie-wol­-jes­teśmy wol­-wo­bec-dob­ra-i zła-i z te­go-ro­bimy-rachu­nek-wszel­kie zło-oz­nacza
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi?  -Kedar


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart... -Papillondenuit


gdy-na­ruszy ę-de­likatną-kon­struk­cję-dziec­ka-jak do­rośnie-na­dal-będzie-bu­dowało-tyl­ko-dom­ki-z kart
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: - Zacze­kaj! - za­wołała - Nie zos­ta­wiaj nas samych. - Wszys­cy jes­teśmy sa­mi - mruknął. -Ulysses Moore


 zacze­kaj- za­wołała- nie-zos­­wiaj-nas-samych-wszys­cy-jes­teśmy-­mi- mruknął
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Na początku Bóg zniszczył się sam w og­romnym wy­buchu i czas był miarą je­go roz­pa­du. Wszys­cy jes­teśmy ka­wałka­mi bos­kiego ciała, które wciąż umierają, jak wszys­tko wokół. Naszym zba­wieniem jest nieistnienie. -Olga Tokarczuk


Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty:


sto­ry-star­ts-when-heart-­pri­-the-head-na-szczy­cie-góry-wszys­cy-jes­teśmy-­cy-sami
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni. -Kazimierz Chyła


wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi. -Johann Wolfgang Goethe


jest-całko­wicie-obojętne-czy-jes­teśmy-kimś-znacznym-czy-nie-ważne-jest to-czy-jes­teśmy-ludźmi
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, ale te­go, kto umie ana­lizo­wać swo­je uro­jenia, na­zywa się filozofem. -Ambrose Bierce


wszys­cy-jes­teśmy-po­myle­-ale-te­go-kto-umie-ana­lizo­wać-swo­-uro­jenia-na­zywa ę-filozofem
Wszys­cy Jes­teśmy Kon­struk­to­rami Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka. -Bruno Ferrero


wszys­cy-jes­teśmy-aniołami-z jed­nym-skrzydłem-mo­zemy-­ć-tyl­ko-wte­dy-gdy-obej­miemy-dru­giego-człowieka