Wszys­tkie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wszys­tkie Cytaty: Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1  -Niebieniom
bóg-jest wszys­tki­mi-rzecza­mi-wy­pełnia-wszys­tkie-rzeczy-i w nim-wszys­tkie-rzeczy ę-zawierają-na-pod­sta­wie-księga-uran­tii
Wszys­tkie Cytaty: `Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty !  -bluecaffe
`spa­lone-wszys­tkie-zdjęcia-kwiaty-wspom­nienie-i mam-nadzieje-że wszys­tkie-mos­ty- 
Wszys­tkie Cytaty: `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia. -bluecaffe
`wszys­tkie-mo­-łzy-noszą-two­-imię-a wszys­tkie-prag­nienia-cze­kają-spełnienia
Wszys­tkie Cytaty: `To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd. -bluecaffe
`to-spoj­rze­nie-które-przyćmiewa-wszys­tkie-in­ne-jest cza­rują-pełne-blas­ku-i miłoś-oczy-pochłaniają-wszys­tkie-słoneczne
Wszys­tkie Cytaty: Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna. -Teresa z Lisieux
Wszys­tkie Cytaty: Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę. -Muhammad Ali
rze­ki-sta­wy-­ziora-i po­toki-wszys­tkie-z nich-mają-różne-naz­wy-ale-wszys­tkie-tak-­mo-za­wierają-wodę-tak jak re­ligie
Wszys­tkie Cytaty: Pok­rewne dusze zos­tają. Po­magają so­bie wszys­tko przet­rwać. Ro­zumieją, że miłość to og­romny cud przez wszys­tkie dni wszys­tkich lat. -Luanne Rice
pok­rewne-dusze-zos­tają-po­magają so­bie-wszys­tko-przet­rwać-ro­zumieją że miłość-to og­romny-cud-przez-wszys­tkie-dni
Wszys­tkie Cytaty: Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele... -wenaa01
Wszys­tkie Cytaty: Nie wszys­tkie praw­dy są dla wszys­tkich uszu. -Umberto Eco
nie-wszys­tkie-praw­dy-są dla-wszys­tkich-uszu
Wszys­tkie Cytaty: Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Wszys­tkie Cytaty: Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis
le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
Wszys­tkie Cytaty: ośmielo­na zmro­kiem zrzucasz os­tatnie po­zory zahamowań szu­ka­my właści­wych szlaków na ma­pach naszych ciał od kar­ku aż po biodra zliczam wszys­tkie two­je kręgi tak dob­rze wyczuwalne na wyprężonym ciele wil­got­ne spełnienie po­między szyb­ki­mi oddechami ga­si wszys­tkie pożary ra­no niechętnie zmy­wam z siebie za­pach two­je­go pod­niece­nia i tak bar­dzo pragnę znów poczuć two­je uda og­rze­wające mo­je policzki  -PetroBlues
Wszys­tkie Cytaty: Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale.. -I'm nothing
Wszys­tkie Cytaty: Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona
dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę
Wszys­tkie Cytaty: Chwa­liło się gru­be bab­sko twarzą, pląsało po mo­lo i plażą, żeby poczuć smak upo­jenia, w przy­pad­ko­wych ra­mionach za­pom­nieć o smut­ku osa­mot­nienia. Od tyłu ją plażowicz obaczył, łał, dup­cia jak fu­ra, rzu­cić na przód okiem raczył. I wszys­tkie chęci go opadły, gdy oczom uka­zało się sadło, a za­miast twarzy brzyd­ka stwo­ra, wy­liczyła wszys­tkie kla­sy ama­tora. Uciekł ama­tor przes­traszo­ny, legł na plaży obok szczupłej żony. -Twarz
Wszys­tkie Cytaty: Czas goi wszys­tkie rany. -Menander
czas-goi-wszys­tkie-rany
Wszys­tkie Cytaty: Wszys­tkie na­miętności są źródłem natchnienia. -Zhou Wei Hui
wszys­tkie-na­miętnoś-są źródłem-natchnienia
Wszys­tkie Cytaty: Nie wszys­tkie war­tości są war­tościami ab­so­lut­ny­mi. Błąd po­lega nie tyl­ko na tym, że się wszys­tko re­laty­wizu­je, ale i na tym, że wszys­tko się absolutyzuje. -Józef Stanisław Tischner
Wszys­tkie Cytaty: Z od­da­li wszys­tkie nasze godzi­ny szkol­ne błękitnieją. -Kornel Makuszyński
z od­da­li-wszys­tkie-nasze-godzi­ny-szkol­ne-błękitnieją
Wszys­tkie Cytaty: Da­libóg! wszys­tkie bo­ciany od ro­boty pozdychają!  -Henryk Sienkiewicz
da­libóg-wszys­tkie-bo­ciany-od ro­boty-pozdychają 
Wszys­tkie Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron
wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
Wszys­tkie Cytaty: W ciem­ności wszys­tkie ko­lory są zgodne. -Francis Bacon
w ciem­noś-wszys­tkie-ko­lory-są zgodne
Wszys­tkie Cytaty: Egoizm żre wszys­tkie sfe­ry społeczne. -Honoré de Balzac
egoizm-żre-wszys­tkie-sfe­ry-społeczne
Wszys­tkie Cytaty: Wszys­tkie ko­biety są młode, ale niektóre młodsze. -Marcel Achard
wszys­tkie-ko­biety-są młode-ale-niektóre-młodsze
Wszys­tkie Cytaty: Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus
nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
Wszys­tkie Cytaty: Może to tęskno­ta wiąże ze sobą wszys­tkie rzeczy... -Cornelia Funke
może-to tęskno­-wiąże-ze sobą-wszys­tkie-rzeczy
Wszys­tkie Cytaty: Ludzie od­mieniają się przez wszys­tkie przypadki. -Lilliana
ludzie-od­mieniają ę-przez-wszys­tkie-przypadki
Wszys­tkie Cytaty: Dlacze­go wszys­tkie pra­wa brzmią jak obowiązki?  -Mieczysław Michał Szargan
Wszys­tkie Cytaty: wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków  -wdech
Wszys­tkie Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32
Wszys­tkie Cytaty: Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi. -Arturo Pérez-Reverte
Wszys­tkie Cytaty: Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy
za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody
Wszys­tkie Cytaty: Niemal wszys­tkie
niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
Wszys­tkie Cytaty: Jed­na łza mat­ki zma­zuje wszys­tkie two­je skargi. -Aleksander Wielki
jed­na-łza-mat­ki-zma­zuje-wszys­tkie-two­-skargi
Wszys­tkie Cytaty: Dużo bi­je źródeł. Ale pra­wie wszys­tkie są skanalizowane. -Aleksander Ziemny
dużo-bi­-źródeł-ale pra­wie-wszys­tkie-są skanalizowane