Wte­dy Gdy Cytaty

Wte­dy Gdy Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński


Wte­dy Gdy Cytaty: A gdy­by nag­le wszys­cy ludzie stra­cili mowę...? Gdy­by wszys­tkie języ­ki zos­tały za­pom­niane? Gdy­by z ust ludzkich nie padło już nig­dy żad­ne słowo? Czy to uczy­niłoby nas mniej szczęśli­wych? A może właśnie wte­dy pot­ra­fili­byśmy się nap­rawdę zro­zumieć? Może do­piero wte­dy pot­ra­fili­byśmy doj­rzeć człowieka, nie wrzu­cając go do ko­lej­nej szuf­ladki pojęć, prze­konań i ste­reotypów. Może wte­dy by­libyśmy bliżej siebie... Może. -Papillondenuit


Wte­dy Gdy Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle


Wte­dy Gdy Cytaty: Działać możesz wte­dy, gdy działasz w cza­sie- gdy wychodząc z przeszłości,w te­raźniej­szość kształtu­jesz przyszłość. -kate-em


działać-możesz-wte­dy-gdy-działasz-w cza­sie-gdy-wychodząc-z przeszłośw-te­raźniej­szość-kształ­jesz-przyszłość
Wte­dy Gdy Cytaty: Gdy z ob­serwac­ji ludzi, wychodzi in­na prawda, Niż to co nap­rawdę czynisz Można wte­dy dać się zwariować I jeszcze gorzej, gdy nie jes­teś świadom his­to­rii, którą ktoś Ci ułożył  -rudolf88


Wte­dy Gdy Cytaty: Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi  -Pierrot


Wte­dy Gdy Cytaty: Twar­de słowa ra­nią na­wet wte­dy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twar­de-słowa-ra­ą-na­wet-wte­dy-gdy-są sprawiedliwe
Wte­dy Gdy Cytaty: Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało. -Jodi Picoult


bo­li-tyl­ko-wte­dy-gdy-poz­wo­lisz-żeby-bolało
Wte­dy Gdy Cytaty: Pies za­daje ból tyl­ko wte­dy, gdy umiera. -Brigitte Bardot


pies-za­daje-ból-tyl­ko-wte­dy-gdy-umiera
Wte­dy Gdy Cytaty: Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają. -Czesław Banach


człowiek-jest obec­ny-tyl­ko-wte­dy-gdy-in­-to zauważają
Wte­dy Gdy Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno


nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Wte­dy Gdy Cytaty: Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates


odzy­waj ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-wiesz-o co chodzi
Wte­dy Gdy Cytaty: Dlacze­go kocha­my naj­mocniej wte­dy, gdy miłość umiera?  -Jerzy Andrzejewski


dlacze­go-kocha­my-naj­mocniej-wte­dy-gdy-miłość-umiera 
Wte­dy Gdy Cytaty: znam cię ze snów gdy przychodzisz mnie zniewolić gdy kłam­stwo sta­je się prawdą budząc koszmary a ciem­ność pogłębia się bólem wyk­rzy­wia us­ta niez­nośnym zimnem i wte­dy jes­tem cierpieniem  -Deszcz


Wte­dy Gdy Cytaty: gdy nadzieja od­chodzi … to za­myka os­tatnie us­ta …  wte­dy … nas­ta­je głośna cisza ... -Bogdan Z


gdy-nadzieja-od­chodzi- to za­myka-os­tatnie-us­- -wte­dy- nas­­-głośna-cisza
Wte­dy Gdy Cytaty: Człowiek jest niepow­tarzal­ny na­wet wte­dy, gdy się powtarza. -Aleksander Kumor


człowiek-jest niepow­tarzal­ny-na­wet-wte­dy-gdy ę-powtarza
Wte­dy Gdy Cytaty: Bo­li wte­dy, gdy chcesz pow­spo­minać ale nie ma z kim.. -AnDree


bo­li-wte­dy-gdy-chcesz-pow­spo­minać-ale-nie  z kim
Wte­dy Gdy Cytaty: Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką. -Władysław Grzeszczyk


niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką