Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty

Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Poczuć smak Twoich ust... Marzenie! Dot­knąć dłonią Twoją dłoń... Pragnienie! A po­tem de­likat­nie mus­kać swoim ciałem Two­je ciało... I sple­ceni sa­mymi sobą w cichą noc wtu­lona w Ciebie pragnę zasnąć :* Z de­dykacją dla te­go je­dyne­go !  -Kajka85


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin


bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Nieobec­ność świadków nasze­go życia. Oto naj­większa sa­mot­ności trwoga…  -Papillondenuit


nieobec­ność-świadków-nasze­go-życia-oto-naj­większa-­­noś-trwoga 
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ... -Cykam


wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach. -Jan Grzegorczyk


nasze-­­noś-spot­kały ę-jak pta­ki-w lo­cie-i za­raz-pof­runą-w swoich-kierunkach
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Wiatr dośpiewał cel Spoj­rze­niem musnął jej ust Sa­mot­ności kres Krys­ty­na Sz. 10.01.2015r. -krysta


wiatr-dośpiewał-cel-spoj­rze­niem-musnął-jej-ust-sa­­noś-kres-krys­ty­na-sz-10012015r
Wtu­lona W sa­mot­ności Cytaty: Na­wet, jeżeli wie­działeś, że ta oso­ba jest zła... to jej pot­rze­bujesz, bo ona tłumi ból sa­mot­ności. -Gaara  -Masashi Kishimoto


na­wet-żeli-wie­działeś-że  oso­ba-jest zła-to jej-pot­rze­bujesz-bo ona-tłumi-ból-­­noś-gaara