Wtu­lona Cytaty

Wtu­lona Cytaty: Poczuć smak Twoich ust... Marzenie! Dot­knąć dłonią Twoją dłoń... Pragnienie! A po­tem de­likat­nie mus­kać swoim ciałem Two­je ciało... I sple­ceni sa­mymi sobą w cichą noc wtu­lona w Ciebie pragnę zasnąć :* Z de­dykacją dla te­go je­dyne­go !  -Kajka85


Wtu­lona Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


Wtu­lona Cytaty: ty sam naj­le­piej wiesz co chcę ci powiedzieć kiedy mil­czę wtu­lona w ciebie a twój rękaw łas­kocze w policzki roz­pa­lone czy chłod­ne - to zu­pełnie bez znaczenia ty sam naj­le­piej wiesz kiedy pot­rze­buję żebyś otarł łzy z mo­jej mor­kej zapłaka­nej twarzy wyk­rzy­wionej w żałos­nym grymasie a kiedy po­winieneś od­wza­jem­nić uśmiech al­bo po pros­tu przy­tulić i milczeć... za­mykam oczy i muszę sie ciągle powstrzymywać żeby ich nie ot­worzyć i nie podejrzeć jak trwasz  -Angelek


Wtu­lona Cytaty: Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - pod wes­tchnieniem gwiazd, mil­knąc wtu­la czas. -Vergil


mgłami-sku­ty-wiatr-pus­ty- pod-wes­tchnieniem-gwiazd-mil­knąc-wtu­-czas
Wtu­lona Cytaty: Wtu­leni moc­no w siebie, złącze­ni w jedność ta krótka chwi­la trwała, zos­tała przeszłość  -pietrek87


wtu­leni-moc­no-w siebie-złącze­-w jedność-krótka-chwi­-trwała-zos­ła-przeszłość 
Wtu­lona Cytaty: Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość  -Mała Mi


otu­lona-te­raźniej­szośą-pat­rzę-w przyszłość 
Wtu­lona Cytaty: Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem. -Henryk Ferdynand Kaden


sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
Wtu­lona Cytaty: i zno­wu ten po­ieba­ny sąsiad ko­si tę swoją pier­do­loną zieloną trawę  -one drop for all


i zno­wu-ten-po­ieba­ny-sąsiad-ko­-tę swoją-pier­do­loną-zieloną-trawę 
Wtu­lona Cytaty: Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę. -cytlopka


wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
Wtu­lona Cytaty: Mieć silną wolę to znaczy choć raz nie sięgać po to, co niedoz­wo­lona, a bliskie. -MyslacaWierszem


mieć-silną-wolę-to znaczy-choć-raz-nie ęgać-po to-co niedoz­wo­lona-a bliskie
Wtu­lona Cytaty: Wyz­wo­lona ener­gia ato­mu zmieniła wszys­tko z wyjątkiem nasze­go spo­sobu myślenia. -Albert Einstein


wyz­wo­lona-ener­gia-ato­mu-zmieniła-wszys­tko-z wyjątkiem-nasze­go-spo­sobu-myślenia
Wtu­lona Cytaty: nieobec­ne słowa nie na­piszą przes­trze­ni przezroczystej pod rzęsami za­mienia się w błękit upływającym godzi­nom nie pat­rzę w oczy naj­bliższy mi oddech wtu­lony w poduszkę  -czarnewstążkiwewłosach


Wtu­lona Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Wtu­lona Cytaty: Po­zos­tają słowa które do mnie trafiają.. i te co ster­czą w gar­dle, jak źle wys­trze­lona strzała. -Smurf007


po­zos­tają-słowa-które-do mnie-trafiają-i-te co ster­czą-w gar­dle-jak ź-wys­trze­lona-strzała
Wtu­lona Cytaty: myśli roz­nieca roz­pa­lona gonitwa kwiat, błogi spokój  -Cykam


myśli-roz­nieca-roz­pa­lona-gonitwa-kwiat-błogi-spokój 
Wtu­lona Cytaty: Ko­bieta dopóty nie będzie za­dowo­lona w miłości, dopóki nie prześpi się sa­ma ze sobą. -Andrzej Klawitter


ko­bieta-dopóty-nie będzie-za­dowo­lona-w miłoś-dopóki-nie prześpi ę-­-ze sobą
Wtu­lona Cytaty: Nie ma gra­nic, nie ma państw, jest tyl­ko spa­lona ziemia, na której brat szu­ka brata. -Ryszard Kapuściński


nie- gra­nic-nie  państw-jest tyl­ko-spa­lona-ziemia-na której brat-szu­ka-brata
Wtu­lona Cytaty: Całko­wity przy­padek o ile istnieje Poz­wo­lił dziś poczuć ciepło Twe­go ciała Kil­ka słów tyl­ko chciałem po­wie­dzieć Ba­nal­nych o szczęściu które­go Ci życzę Nie dałaś mi skończyć, zacząć nawet Wtu­liłaś się tyl­ko w mo­je ramiona ... -nofuture