Wy­dos­tać Cytaty

Wy­dos­tać Cytaty: Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują.. -Andrea


są ludzie-którzy-zaw­sze-muszą-­ć-to-cze­go-chcą-i ­tają-to-na­wet-śli-wca­-nie zasługują
Wy­dos­tać Cytaty: Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane. -AgniM


Wy­dos­tać Cytaty: [Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej. -Solon


Wy­dos­tać Cytaty: Nie można dos­tać mle­ka w zag­rodzie dla baranów. -Clarissa Pinkola Estés


Wy­dos­tać Cytaty: Życie by­wa cza­sem bar­dzo kosztow­ne, to śmierć można dos­tać za darmo. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Wy­dos­tać Cytaty: W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz. -Terry Pratchett


w każdym-nor­malnym-człowieku-tkwi-sza­leniec-i próbu­-wy­­ć ę-na zewnątrz
Wy­dos­tać Cytaty: Dob­rze jest kochać. W żaden in­ny sposób nie można się dos­tać do siódme­go nieba. -Aleksander Minkowski


dob­rze-jest kochać-w żaden-in­ny-sposób-nie można ę-­ć-do ódme­go-nieba
Wy­dos­tać Cytaty: Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje. -SirNobody


Że białym-zrodzo­ny- bez-przer­wy ę-raduje-nie-wie-jak bar­dzo-w łeb-­ć-zasługuje
Wy­dos­tać Cytaty: Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz. -Władysław Broniewski


Wy­dos­tać Cytaty: Wiara jest jak kij, który cza­sami trze­ba zjeść i mar­chew­ka, którą często można dos­tać po głowie. -aforystokrata


wiara-jest jak kij-który-cza­sami-trze­ba-zjeść-i mar­chew­ka-którą-często-można-­ć-po głowie
Wy­dos­tać Cytaty:


Wy­dos­tać Cytaty: Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Wy­dos­tać Cytaty: Próbując miłości na le­wo i prawo, nig­dy nie za­pomi­naj, że być może to za mało. Bo możesz dos­tać wszys­tko to cze­go in­ni oczekują, ty zaś jes­teś po pros­tu zwykłą szują. -Xmen


próbując-miłoś-na ­wo-i prawo-nig­dy-nie za­pomi­naj-że być-może-to za ło-bo-możesz-­ć-wszys­tko-to cze­go-in­-oczekują-ty
Wy­dos­tać Cytaty: Miłości nig­dy do­syć. Jes­teś szczęśli­wy - pożądasz ra­ju, jes­teś w ra­ju - rad byś dos­tać się do nieba. -Victor Marie Hugo


miłoś-nig­dy-do­syć-jes­teś szczęśli­wy- pożądasz-ra­ju-jes­teś-w ra­ju- rad-byś-­ć ę-do nieba
Wy­dos­tać Cytaty: Pi­loci na F-16 Pa­nika pow­stała w No­wym Mieście Po dos­ta­wie F-16 na moście. Gdy pi­loci la­tać chcieli w pościeli, Straż zam­knęła me­neli W stre­fie od­lotów po F-16. -awatar


pi­loci-na f-16-pa­nika-pow­stała-w no­wym-mieście-po-­­wie-f-16-na moście-gdy-pi­loci-­ć-chcieli-w pościeli-straż-zam­knęła
Wy­dos­tać Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Wy­dos­tać Cytaty: Nie chce miłości która pochodzi od czarów. jeśli nie mogę Go dos­tać bez nich to znaczy że jes­tem zbyt słaba, nie war­ta Go. -Margit Sandemo


nie-chce-miłoś-która-pochodzi-od czarów-śli nie mogę-go ­ć-bez-nich-to znaczy-że jes­tem-zbyt-słaba-nie war­-go
Wy­dos­tać Cytaty: Chodź..po­każ mi jak la­tać..wzbić się po­nad prochy ludzkiego dnia..po­kochać siebie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy..nie za­bijać.. krzy­kiem ra­dos­ne­go śpiewu skowronka. -agusia96