Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty

Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński


cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder


Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Roz­mo­wy się toczą w wąskim


roz­mo­wy ę-toczą-w wąskim-ziomków-kole-masz-faj­ki-dasz-jedną-od­dam-ci po szkole 
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Prawda kole w aureole. -Jan Sztaudynger


Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. -Michel Quoist


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Jak brzmi hasło ludzi po­kole­nia FB? Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażają ... -Alicia Slob


jak-brzmi-hasło-ludzi-po­kole­nia-fb-Śpie­szmy ę-kochać-ludzi-tak-szyb­ko ę-ob­rażają
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze. -opuszczona


przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Odczwartoczerwczyzm Po­kole­nie jot pe dwa Czas skurwysyństwa  -fyrfle


odczwartoczerwczyzm-po­kole­nie-jot-pe dwa-czas-skurwysyństwa 
Wy­kole­jenie się By­wa Cytaty: Biada po­kole­niu, które­go przywódcą jest kobieta. -Talmud


biada-po­kole­niu-które­go-przywódcą-jest kobieta