Wy­nika Stąd Cytaty

Wy­nika Stąd Cytaty: Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote!  -Michał Kościej


Wy­nika Stąd Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Wy­nika Stąd Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka


Wy­nika Stąd Cytaty: Gdy miłość za­nika, za­nika na­wet pa­mięć o niej. -Pedro Calderon de La Barca


Wy­nika Stąd Cytaty: Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam. -Dean R. Koontz


Wy­nika Stąd Cytaty: Mo­nika: - Zgadłeś, ale to nic nowego. Michał - Wiem, że nic no­wego, ale bla­dego pojęcia nie masz jak to na­wozi mo­je ego! Mo­nika: - 'Nawozi'? Michał: - Tak, na­wozi. Ego jest jak psze­nica, żeby dob­rze rosło mu­sisz mu dos­tar­czać gówna. -Michał Kościej


Wy­nika Stąd Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Wy­nika Stąd Cytaty: Ludzka siła wy­nika z psychiki. -Ryder


ludzka-ła-wy­nika-z psychiki
Wy­nika Stąd Cytaty: I żywy stąd nie wyjdzie nikt. -Anonim


i-żywy-stąd-nie-wyjdzie-nikt
Wy­nika Stąd Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Wy­nika Stąd Cytaty: Czys­te su­mienie wy­nika naj­częściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol


czys­te-su­mienie-wy­nika-naj­częściej-ze złej-pamię
Wy­nika Stąd Cytaty: Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego. -Martin Luther King


z prze­mocy-nig­dy-nie wy­nika-nic-dobrego
Wy­nika Stąd Cytaty: Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
Wy­nika Stąd Cytaty: Burza za ok­nem słońce prze­nika tęczą białą firanę  -silvershadow


burza-za ok­nem-słoń-prze­nika-tęczą-białą-firanę 
Wy­nika Stąd Cytaty: Sto­sowa­nie przy­musu wy­nika z niewiary w argumentację. -Stefan Kisielewski


sto­sowa­nie-przy­musu-wy­nika-z niewiary-w argumentację
Wy­nika Stąd Cytaty: Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u. -Donald Tusk


Świat-i ludzie-nie są ­cy-źli-jak to wy­nika-z ar­chi­wum-ipn-u
Wy­nika Stąd Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Wy­nika Stąd Cytaty: Kiedy środki udają cele, wynikają stąd zawsze rzeczy jałowe. -Anonim


kiedy-środki-udają-cele-wynikają-stąd-zawsze-rzeczy-jałowe