Wy­nika Cytaty

Wy­nika Cytaty: Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote!  -Michał Kościej


Wy­nika Cytaty: Gdy miłość za­nika, za­nika na­wet pa­mięć o niej. -Pedro Calderon de La Barca


Wy­nika Cytaty: Mo­nika: - Zgadłeś, ale to nic nowego. Michał - Wiem, że nic no­wego, ale bla­dego pojęcia nie masz jak to na­wozi mo­je ego! Mo­nika: - 'Nawozi'? Michał: - Tak, na­wozi. Ego jest jak psze­nica, żeby dob­rze rosło mu­sisz mu dos­tar­czać gówna. -Michał Kościej


Wy­nika Cytaty: Ludzka siła wy­nika z psychiki. -Ryder


ludzka-ła-wy­nika-z psychiki
Wy­nika Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Wy­nika Cytaty: Czys­te su­mienie wy­nika naj­częściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol


czys­te-su­mienie-wy­nika-naj­częściej-ze złej-pamię
Wy­nika Cytaty: Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego. -Martin Luther King


z prze­mocy-nig­dy-nie wy­nika-nic-dobrego
Wy­nika Cytaty: Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
Wy­nika Cytaty: Sto­sowa­nie przy­musu wy­nika z niewiary w argumentację. -Stefan Kisielewski


sto­sowa­nie-przy­musu-wy­nika-z niewiary-w argumentację
Wy­nika Cytaty: Burza za ok­nem słońce prze­nika tęczą białą firanę  -silvershadow


burza-za ok­nem-słoń-prze­nika-tęczą-białą-firanę 
Wy­nika Cytaty: Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u. -Donald Tusk


Świat-i ludzie-nie są ­cy-źli-jak to wy­nika-z ar­chi­wum-ipn-u
Wy­nika Cytaty: W mo­jej głowie jes­teś sza­rym wspom­nieniem, które za­nika z czasem... -AnDree


w mo­jej-głowie-jes­teś-sza­rym-wspom­nieniem-które-za­nika-z czasem
Wy­nika Cytaty: Is­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika; nadzieja nie kiełku­je, kończy także się siła. -Devin


is­kra-życia-w płomieniach-zaz­droś-za­nika-nadzieja-nie kiełku­-kończy-także ę-ła
Wy­nika Cytaty: Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie. -Ryszard Riedel


sa­­ność-to ­ka-straszna-trwo­ga-ogar­nia-mnie-prze­nika-mnie
Wy­nika Cytaty: Nie, żadną miarą praw­dzi­we szczęście w życiu człowieka nie wy­nika z us­tro­ju społeczne­go ani umundurowania. -Sakaguchi Ango


nie-żadną-miarą-praw­dzi­we-szczęście-w życiu-człowieka-nie wy­nika-z us­tro­ju-społeczne­go-ani-umundurowania
Wy­nika Cytaty: Gdy się nic nie ro­bi, a za­rabia śred­nio 5 tysięcy, To wrażli­wość za­nika, a pycha i chci­wość ro­zum męczy. -fyrfle


gdy ę-nic-nie ro­bi-a za­rabia-śred­nio-5 tysięcy-to-wrażli­wość-za­nika-a pycha-i chci­wość-ro­zum-męczy
Wy­nika Cytaty: Ile ra­zy umarłem? Który raz już zmartwychwstałem? Każde me wciele­nie, tłam­si jedną piękną ideę, Wspólną cechę, która za­nika z każdym mym istnieniem. -S4ncrum


ile-ra­zy-umarłem-który-raz-już-zmartwychwstałem-każde-me wciele­nie-tłam­-jedną-piękną-ideę-wspólną-cechę-która-za­nika-z każdym
Wy­nika Cytaty: Z te­go, że nie wie­rzysz w Bo­ga, nie wy­nika jeszcze, że On w ciebie nie wierzy. -Paul Samuel Leon Johnson


z te­go-że nie wie­rzysz-w bo­ga-nie wy­nika-jeszcze-że on w ciebie-nie wierzy