Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty

Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna. -George Smith Patton


nie-oce­niaj-suk­­su-człowieka-po tym-jak wy­soko ę-wspiął-lecz-jak wy­soko-od­bił ę-od dna
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett


ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt! -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki. -Roman Dmowski


Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Szczęśli­wy młodzieńcze, któryś zna­lazł w Ho­merze piewcę swe­go męstwa!  -Aleksander Wielki


szczęśli­wy-młodzieńcze-któryś-zna­lazł-w ho­merze-piewcę-swe­go-męstwa 
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: spójrz gdzie niesie wiatr pus­te dźwięki serc wy­fan­tazjo­waną bramą triumfu szy­bują cym­bały brzmiących słów o ko­lej­ny dzień w tył zmyślo­nych salwą ucieczki dlacze­go krążysz wokół mar­twej ciszy skrzy­wione pojęcie nie słucha rozsądku więcej żyj two­je piękno śpi bezwiednie za­bija­ne co dzień i w końcu wyśnij na ja­wie święty sen Boga o człowieku   -wdech


Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Ucz się młodzieńcze wszys­tkiego, co ja­ko mężowi może ci się przydać. -Arystyp z Cyreny


ucz ę-młodzieńcze-wszys­tkiego-co ja­ko-mężowi-może- ę-przydać
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Najgorzej, gdy niekompetencja buja się w hamaku władzy. -Zbigniew Waydyk


najgorzej-gdy-niekompetencja-buja-ę-w-hamaku-władzy
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Wy­cie­czki oso­bis­te też pot­rze­bują przewodników. -Dominik Opolski


wy­cie­czki-oso­bis­te-też-pot­rze­bują-przewodników
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona


jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Cza­sem to wszys­tko, cze­go ludzie pot­rze­bują. Wiedzy. -A » Cecelia Ahern » Kraina zwana Tutaj


Wy­soko Szy­bują Młodzieńcze Cytaty: Orły la­tają wy­soko, lecz nie po to by czuć skruchę. -Bruno


orły-­tają-wy­soko-lecz-nie po to by czuć-skruchę