Wy­soko Szy­bują Cytaty

Wy­soko Szy­bują Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Wy­soko Szy­bują Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna. -George Smith Patton


nie-oce­niaj-suk­­su-człowieka-po tym-jak wy­soko ę-wspiął-lecz-jak wy­soko-od­bił ę-od dna
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett


ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki. -Roman Dmowski


Wy­soko Szy­bują Cytaty: spójrz gdzie niesie wiatr pus­te dźwięki serc wy­fan­tazjo­waną bramą triumfu szy­bują cym­bały brzmiących słów o ko­lej­ny dzień w tył zmyślo­nych salwą ucieczki dlacze­go krążysz wokół mar­twej ciszy skrzy­wione pojęcie nie słucha rozsądku więcej żyj two­je piękno śpi bezwiednie za­bija­ne co dzień i w końcu wyśnij na ja­wie święty sen Boga o człowieku   -wdech


Wy­soko Szy­bują Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Wy­soko Szy­bują Cytaty: Najgorzej, gdy niekompetencja buja się w hamaku władzy. -Zbigniew Waydyk


najgorzej-gdy-niekompetencja-buja-ę-w-hamaku-władzy
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Wy­cie­czki oso­bis­te też pot­rze­bują przewodników. -Dominik Opolski


wy­cie­czki-oso­bis­te-też-pot­rze­bują-przewodników
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona


jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Cza­sem to wszys­tko, cze­go ludzie pot­rze­bują. Wiedzy. -A » Cecelia Ahern » Kraina zwana Tutaj


Wy­soko Szy­bują Cytaty: Orły la­tają wy­soko, lecz nie po to by czuć skruchę. -Bruno


orły-­tają-wy­soko-lecz-nie po to by czuć-skruchę
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg


mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Język to sku­teczna maszy­na do szy­cia. Na­wet jak szy­je gru­bymi nićmi, to łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka. Z cyk­lu po­wieści


Wy­soko Szy­bują Cytaty: In­te­res, władza, maszy­na - te rzeczy nie widzą człowieka, pot­rze­bują tyl­ko masy. -Maria Dąbrowska


in­te­res-władza-maszy­na- te rzeczy-nie widzą-człowieka-pot­rze­bują-tyl­ko-masy
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Wy­soko Szy­bują Cytaty: Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton