Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty

Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury i dziką wo­nią kwiatów prag­nienie wyraża... Wiel­kim sko­kiem uderza o pręty z żelaza, za który­mi Los-strażnik przys­tanął, ponury. Sar­knął piorun - to lwica burzy się i złości - błysnął ma­ja zielenią wzrok jej umęczony. Na je­sieni przy­cichnie - wciągnie ziel­ne szpony, si­wiejąc po samotnym wy­buchu miłości. Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska  -Arlette


Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę. -Sławomir Mrożek


Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: To sztuka być lwem mocnym, a schować pazury, I owieczce nikczemnej nie potargać skóry. -Elżbieta Drużbacka


to-sztuka-być-lwem-mocnym-a-schować-pazury-i-owieczce-nikczemnej-nie-potargać-skóry
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: To sztuka być lwem mocnym, a schować pazury i owieczce nikczemnej nie potargać skóry. -Elżbieta Drużbacka


to-sztuka-być-lwem-mocnym-a-schować-pazury-i-owieczce-nikczemnej-nie-potargać-skóry
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ... -mill


Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty:


Świat-cały-czas-po­suwa ę-na przód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty:


Świat-cały-czas-po­suwa ę-nap­rzód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Za­miast po­jechać w góry, na ludziach tępiła pazury. Chodziła z bolącym zębem, bo za pysk, dos­tała w niewy­parzoną gębę. Naj­pierw Li­zała dupę miłym słowem, po­tem gryzła, w końcu przep­raszała, ta­ka to oso­bowość podła, co sza­nować ludzi nie umiała. -Twarz


Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność. -Rafał Kosik


prze­mija­my-sta­re ustępu­-miej­sca-no­wemu-w ten-sposób-świat-po­suwa ę-nap­rzód-ale pa­miętaj­my-o tych-którzy-od­chodzą
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Prze­raża mnie każda re­ligia, która wy­suwa fa­natyczne żąda­nia lub twier­dze­nia, ar­gu­men­tując to wolą boga. -R » Anne Rice » Pandora


prze­raża-mnie-każda-re­ligia-która-wy­suwa-fa­natyczne-żąda­nia-lub-twier­dze­nia-ar­gu­men­tując-to wolą-boga
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Naj­więcej zielo­nych świateł na drodze do piekła. -Jerzy Bilewicz


naj­więcej-zielo­nych-świateł-na drodze-do piekła
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Eko­lodzy są jak ar­bu­zy - na zewnątrz zielo­ni, w środ­ku czerwoni. -Wiktor Suworow


eko­lodzy-są jak ar­bu­zy- na zewnątrz-zielo­-w środ­ku-czerwoni
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Zielo­ne oczy, Prze­pełnione nadzieją. Do­dają skrzydeł. -cytlopka


zielo­ne-oczy-prze­pełnione-nadzieją-do­dają-skrzydeł
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: zielo­ne dzioby raj­skich ptaków przegryzły nić atomowa  -Alicia Slob


zielo­ne-dzioby-raj­skich-ptaków-przegryzły-ć-atomowa 
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Zielo­na bluzka. Głębo­ki de­kolt kusi. Ow­szem...wnętrze też. -fyrfle


zielo­na-bluzka-głębo­ki-de­kolt-kusi-ow­szemwnętrze-też
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Kładzie let­ni żar, zielo­ny szum wiatraków. Za­pach obczyzny. Do na­pisa­nia... :)  -Papużka


kładzie-let­-żar-zielo­ny-szum-wiatraków-za­pach-obczyzny-do-na­pisa­nia- 
Wy­suwa Zielo­ne Pazury Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs