Wyłącznie Swoim życiem Cytaty

Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann


człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Ludzie nig­dy nie zajmą się wyłącznie swoim życiem, wte­dy byłoby za łat­wo. Zajmą się Twoim, na­mie­szają w nim, a do­piero po­tem od­puszczą. / z mob­lo, 30.08.2012  -watchingmefall


ludzie-nig­dy-nie zajmą ę-wyłącznie-swoim-życiem-wte­dy-byłoby-za łat­wo-zajmą ę-twoim-na­mie­szają-w nim-a do­piero-po­tem
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Życia wyłącznie dla siebie nie można nazwać życiem. -Menander


Życia-wyłącznie-dla-siebie-nie-można-nazwać-życiem
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Człowiek może wstrząsnąć swoim życiem na dob­re i złe. -Tim Guénard


człowiek-może-wstrząsnąć-swoim-życiem-na dob­re-i złe
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse


człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Tylko człowiekowi właściwe jest to, że może rozsądnie ryzykować swoim życiem. -Michel Quoist


tylko-człowiekowi-właściwe-jest-to-że-może-rozsądnie-ryzykować-swoim-życiem
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, to właściwie sam fakt, że żyjemy, powinien nas najbardziej zadziwić. -Reinhold Schneider


kiedy-zastanawiamy-ę-nad-swoim-życiem-to-właściwie-sam-fakt-że-żyjemy-powinien-nas-najbardziej-zadziwić
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Tak to się kończy, kiedy dzielisz się z kimś swoim ser­cem - ta oso­ba zag­nieżdża się w twoich myślach i po­woli anek­tu­je je wyłącznie dla siebie. -Cecelia Ahern


tak-to ę-kończy-kiedy-dzielisz ę-z kimś-swoim-ser­cem-  oso­ba-zag­nieżdża ę-w twoich-myślach-i po­woli-anek­­- wyłącznie
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Jeżeli ludzkość w milionach swoich członków okrutnie cierpi, to dlatego, że wielu ludzi żywi się życiem bliźnich, nie żywiąc ich swoim. -Michel Quoist


jeżeli-ludzkość-w-milionach-swoich-członków-okrutnie-cierpi-to-dlatego-że-wielu-ludzi-żywi-ę-życiem-bliźnich-nie-żywiąc-ich-swoim
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Ty­le rzeczy po­wie­działam, tyl­ko nie na­dałam im brzmienia. * cza­sem nie umiem wyjść ze swoim życiem na zewnątrz. -constella


ty­-rzeczy-po­wie­działam-tyl­ko-nie na­dałam-im brzmienia-cza­sem-nie umiem-wyjść-ze swoim-życiem-na zewnątrz
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Miłość nam dała nowe dusze, którym wszczepiła nowy żar swoim płomieniem; odkąd żyjemy owym życiem wtórnym, pech w naszych piersiach jest miłości tchnieniem. -William Cartwright


miłość-nam-dała-nowe-dusze-którym-wszczepiła-nowy-żar-swoim-płomieniem-odkąd-żyjemy-owym-życiem-wtórnym-pech-w-naszych-piersiach-jest
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami. -Dana Dumitriu


człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro?  -WQX


Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach. -wesolutka214


Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające. -Adolf Koberle


Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Wyłącznie Swoim życiem Cytaty: Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki. -Placyd Paweł Ogórek


Życie-poczęte-w-łonie-matki-nie-jest-jej-częśą-lecz-nowym-życiem-ludzkim-innym-choć-okresowo-połączonym-z-życiem-matki