Wyżej Cytaty

Go to Gemtracks
Wyżej Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Wyżej Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Wyżej Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur
spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Wyżej Cytaty: Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra
bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej
Wyżej Cytaty: Cofamy się, aby skoczyć wyżej. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Wyżej Cytaty: Zawsze można być wyżej powieszonym. -Stanisław Jerzy Lec
Wyżej Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Wyżej Cytaty: Niech szewc nie osądza po­wyżej obuwia. -Apelles
niech-szewc-nie osądza-po­wyżej-obuwia
Wyżej Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Wyżej Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Wyżej Cytaty: Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. -Stanisław Lem
na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
Wyżej Cytaty: Ce­sarz nie stoi wyżej od gramatyków. Caesar non sup­ra gram­ma­ticos. (łac.)  -Kasjusz Dion
ce­sarz-nie stoi-wyżej-od gramatyków-caesar-non-sup­ra-gram­­ticos-łac 
Wyżej Cytaty: Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop
marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
Wyżej Cytaty: W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia. -Giacomo Manzi
w-sztuce-trzeba-zawsze-celować-trochę-wyżej-ż-ę-trafia
Wyżej Cytaty: Gdyby człowiek znał miarę swojej wielkości, nie musiałby rosnąć wyżej. -Stanisław Jerzy Lec
gdyby-człowiek-znał-miarę-swojej-wielkoś-nie-musiałby-rosnąć-wyżej
Wyżej Cytaty: Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej. -Krio
bru­tal­na-jest ewo­luc­ja- śmierć-999%-by 001%-mogło-wznieść ę-wyżej
Wyżej Cytaty: Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard
jeśli-jesteś-dobrą-piłką-to-im-silniej-ę-uderzą-tym-wyżej-ę-wzniesiesz
Wyżej Cytaty: Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. -Stefan Wyszyński kard
im-ktoś-wyżej-jest-postawiony-przez-boga-w-hierarchii-społecznej-tym-więcej-musi-wymagać-od-siebie
Wyżej Cytaty: Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien. -Bernard Fontenelle
wszystko-podlega-modzie-twórczość-umysłowa-nie-stoi-pod-tym-względem-wyżej-od-kroju-sukien
Wyżej Cytaty: Jeśli jes­teś dobrą piłką, to im sil­niej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard
jeśli-jes­teś-dobrą-piłką-to im sil­niej-ę-uderzą- tym-wyżej ę-wzniesiesz
Wyżej Cytaty: Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych. -Giuseppe Giusti
istnieją-na-świecie-ludzie-którzy-niezdolni-są-unieść-ę-nawet-cal-wyżej-a-chcą-budować-na-ruinach-innych
Wyżej Cytaty: Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych. -Iwan Turgieniew
człowiek-niezwykle-roztargniony-w-kółku-swych-podwładnych-nigdy-takim-nie-bywa-wobec-ludzi-wyżej-postawionych
Wyżej Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress
nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej
Wyżej Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Wyżej Cytaty: Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel
dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Wyżej Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson
mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Wyżej Cytaty: Kiedy kobieta łączy w sobie choćby niejakie wiadomości z wielu godnymi pochwały cnotami, cenię to wyżej nad skarby Krezusa i piękność Heleny. -Tomasz Morus
kiedy-kobieta-łączy-w-sobie-choćby-niejakie-wiadomoś-z-wielu-godnymi-pochwały-cnotami-cenię-to-wyżej-nad-skarby-krezusa-i-piękność-heleny
Wyżej Cytaty: Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton
miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Wyżej Cytaty: Jak ten, co chce skoczyć, cofa się do rozpędu, tak ambitny zniża się, aby wyżej sięgnął. -Jan Amos Komeński
jak-ten-co-chce-skoczyć-cofa-ę-do-rozpę-tak-ambitny-zniża-ę-aby-wyżej-ęgnął
Wyżej Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein
wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Wyżej Cytaty: Za­daniem szkoły lu­dowej dla nie niemiec­kiej lud­ności Wscho­du ma być tyl­ko: pros­te licze­nie naj­wyżej do 500, pi­sanie naz­wiska - czy­tania nie uważam za konieczne. -Heinrich Himmler
za­daniem-szkoły-lu­dowej-dla-nie niemiec­kiej-lud­noś-wscho­- być-tyl­ko-pros­te-licze­nie-naj­wyżej-do 500-pi­sanie-naz­wiska
Wyżej Cytaty: Postęp ludzkości jest podobny do wspinania się po drabinie nie mającej końca: człowiek nie może wyjść wyżej, dopóki nie pokona niższych stopni. Taką prowadzącą do celu drogą musiał iść Aryjczyk, a nie tą istniejącą w marzeniach pacyfistów. -Adolf Hitler
Wyżej Cytaty: Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. -Lew Tołstoj
Wyżej Cytaty: Za­kochałeś się, pos­ta­raj się po­wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, nie ma cza­su cze­kać ! Jeżeli była do­rośniętą in­te­lek­tual­nie ko­bietą naj­wyżej Ci odmówi, lecz będziesz wie­dział, ze zro­biłeś to co mogłeś. -Kakus
Wyżej Cytaty: Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki. -Roman Dmowski