Wyższości Cytaty

Wyższości Cytaty: Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. -Tomasz Mann


ironia-prawie-zawsze-jest-robieniem-z-niedostatku-oznaki-wyższoś
Wyższości Cytaty: Kobiety, które kładą nacisk na równouprawnienie, zrzekają się swojej wyższości. -Krecia Pataczkówna


kobiety-które-kładą-nacisk-na-równouprawnienie-zrzekają-ę-swojej-wyższoś
Wyższości Cytaty: Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych. -Ambrose Bierce


nienawiść-uczucie-powstają-przy-okazji-zetknięcia-ę-z-objawami-wyższoś-innych
Wyższości Cytaty: Niektórzy w objęciach eufo­rii, pod­niece­ni poczu­ciem wyższości- toną w samozachwycie. Cris 09.06.2016r. -Cris


niektórzy-w objęciach-eufo­rii-pod­niece­-poczu­ciem-wyższoś-ą-w samozachwycie-cris-09062016r
Wyższości Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech


zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Wyższości Cytaty: Ra­dość w sek­re­cie i poczu­cie wyższości spra­wiają człowieko­wi swe­go rodza­ju przyjemność. -Stephen King


ra­dość-w sek­re­cie-i poczu­cie-wyższoś-spra­wiają-człowieko­wi-swe­go-rodza­ju-przyjemność
Wyższości Cytaty: Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu. -Karol Marks


istnieje-dwojaka-śmiałość-śmiałość-płynąca-z-wyższoś-i-śmiałość-zrodzona-z-ciasnoty-umysłu
Wyższości Cytaty: Wszys­tkie ar­gu­men­ty na pod­parcie ludzkiej wyższości nie są w sta­nie zap­rzeczyć jed­nej niezap­rzeczal­nej praw­dzie: w cier­pieniu zwierzęta są nam równe. -Peter Singer


wszys­tkie-ar­gu­men­ty-na pod­parcie-ludzkiej-wyższoś-nie są w sta­nie-zap­rzeczyć-jed­nej-niezap­rzeczal­nej-praw­dzie
Wyższości Cytaty: . . . w ostatnich latach wyraźnie zwycięża pogląd o wyższości liberalnej demokracji, która pokonała rywalizujące z nią monarchię dziedziczną, faszyzm i w końcu komunizm. Może ona wyznaczyć


Wyższości Cytaty: Co dzień zadzi­wia mnie złożoność ludzkiej istoty. Każdy człowiek jest je­dyny i niepowtarzalny. A więc czy to czym jes­teśmy, każdą cechę świad­czącą o naszej wyższości nad zwie­rzyną , można przy­pisać ewo­lucyj­nym przystosowaniom? Można. Szko­puł : ewo­luc­ja trwa nadal. -bloodymery