Wyb­ra­nek Cytaty

Wyb­ra­nek Cytaty: Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu. -jatoja


szcze­ry-śmiech-to ­dyny-praw­dzi­wy-od­poczy­nek-umysłu
Wyb­ra­nek Cytaty: Os­tatni od­ci­nek dro­gi do Bo­ga na­zywa się zaw­sze samotność. -Peter Lippert


os­tatni-od­­nek-dro­gi-do bo­ga-na­zywa ę-zaw­sze-samotność
Wyb­ra­nek Cytaty: Nie ugo­tujesz stra­wy, gdy gar­nek dziurawy. -Bujak Bogusław


nie-ugo­tujesz-stra­wy-gdy-gar­nek-dziurawy
Wyb­ra­nek Cytaty: mil­czący wieczór wy­poczy­nek z rodziną - pla(z)ma na ścianie  -Maverick123


mil­czący-wieczór-wy­poczy­nek-z rodziną-plaz-na ścianie 
Wyb­ra­nek Cytaty: Piekło li­tera­tury wyb­ru­kowa­ne jest szlachet­ny­mi intencjami. -André Gide


piekło-li­tera­tury-wyb­ru­kowa­ne-jest szlachet­ny­mi-intencjami
Wyb­ra­nek Cytaty: Cza­sem kocha­my ko­goś po to, żeby wyb­rać samotność. -Majka_Majdan


cza­sem-kocha­my-ko­goś-po to-żeby-wyb­rać-samotność
Wyb­ra­nek Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem
Wyb­ra­nek Cytaty: *** Różane kwiecie nie tyl­ko oko syci. Nek­tar miłości.   -Papużka


różane-kwiecie-nie-tyl­ko-oko-syci-nek­tar-miłoś- 
Wyb­ra­nek Cytaty:


wyb­rańcem-jest ę-od początku-życia-aż do śmier­-~pa­weł-rychlica 
Wyb­ra­nek Cytaty: Na­wet ze słów sza­lone­go mądry coś wyb­rać zdoła. -Sy-Ma Cien


na­wet-ze słów-sza­lone­go-mądry-coś-wyb­rać-zdoła
Wyb­ra­nek Cytaty: Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...   -Moon G


Wyb­ra­nek Cytaty: Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę. -Jill Barnett


ilek­roć-zadźwięczy-dzwo­nek-ja­kiś-anioł-­­-skrzydła-i aureolę
Wyb­ra­nek Cytaty: Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Wyb­ra­nek Cytaty: Trze­ba wyb­rać: al­bo kochać ko­biety, al­bo je znać - rzeczy pośred­niej nie ma. -Nicholas de Chamfort


trze­ba-wyb­rać-al­bo-kochać-ko­biety-al­bo- znać- rzeczy-pośred­niej-nie 
Wyb­ra­nek Cytaty: Wyb­rałam miłość w os­tro­gi ob­le­kam strach dzi­kie ko­nie dni  -onejka


wyb­rałam-miłość-w-os­tro­gi-ob­­kam-strach-dzi­kie-ko­nie-dni 
Wyb­ra­nek Cytaty: Gdy­bym mogła sa­modziel­nie wyb­rać epokę w której chciałabym żyć, wyb­rałabym XIX wiek. Czas ele­gan­ckich ko­biet, praw­dzi­wych mężczyzn, ok­res sza­cun­ku, kul­tu­ry, praw­dzi­wej miłości, ra­dości czer­pa­nej z życia. Wszys­tko było łat­wiej­sze, in­ne, lep­sze. Nie był to w końcu XXI wiek. Tu­taj żeby przet­rwać, mu­sisz os­tro wal­czyć i ra­zić aro­gan­cją wszys­tkich dookoła by się przebić. 16.08.2011 * chodziło mi o ro­man­tyzm, re­lac­je między ludźmi.. -watchingmefall


Wyb­ra­nek Cytaty: Za dużo na męża żona ko­kiet­ka i de­wot­ka, po­win­na by niewias­ta wyb­rać jed­no z dwojga. -Jean de La Bruyére


za żo-na męża-żona-ko­kiet­ka-i de­wot­ka-po­win­na-by niewias­-wyb­rać-jed­no-z dwojga
Wyb­ra­nek Cytaty: Miłość. Pew­ne­go rodza­ju bogactwo, którym ob­da­rowu­jesz tyl­ko wyb­raną osobę. -Innaa


miłość-pew­ne­go-rodza­ju-bogactwo-którym-ob­da­rowu­jesz-tyl­ko-wyb­raną-osobę