Wyj­mo­wania Cytaty

Wyj­mo­wania Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl


Wyj­mo­wania Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Wyj­mo­wania Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Wyj­mo­wania Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand


dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Wyj­mo­wania Cytaty: Dopóki nie wyj­dziesz z pod­pun­któw nie spot­kasz no­wych możliwości. -Uciekinierkaa


dopóki-nie wyj­dziesz-z pod­pun­któw-nie spot­kasz-no­wych-możliwoś
Wyj­mo­wania Cytaty: Che zmienić za­mek w mym ser­cu i gdy z niego wyj­dziesz moc zat­rzasnąć drzwi byś już nig­dy nie wrócił... -stokrotka123


che-zmienić-za­mek-w mym-ser­cu-i gdy-z niego-wyj­dziesz-moc-zat­rzasnąć-drzwi-byś-już-nig­dy-nie wrół
Wyj­mo­wania Cytaty: A jak wyj­dzie śmie­sznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. -Tadeusz Różewicz


a jak wyj­dzie-śmie­sznie-ludzie ę-pośmieją-i ko­niec-wiel­kość nie boi ę-śmiesznoś
Wyj­mo­wania Cytaty: Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania. -Robert Baden-Powell


Wyj­mo­wania Cytaty: Pa­da deszcz i spływa po szy­bie jak łzy po moich policzkach. Kiedy wyj­rzy


pa­da-deszcz-i spływa-po szy­bie-jak-łzy-po moich-policzkach-kiedy-wyj­rzy-słon­koi- osuszy-kiedy-do­da-pro­myk-nadziei 
Wyj­mo­wania Cytaty: Ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? Wpaść w oko kochli­wemu poecie! Bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy  -corella10


ja­ka-jest naj­gor­sza-rzecz-na świecie-wpaść-w oko-kochli­wemu-poecie-bo-­­niesz-poematów-ze 3 tony-Że-z nich-książka-wyj­dzie
Wyj­mo­wania Cytaty: Od pa­tyczków niepo­rad­nych słów próbuję zacząć od­bu­dowę spa­lonych mostów, ale wiem, że nic z te­go nie wyj­dzie, jeżeli mi nie po­możesz… proszę, pomóż mi!  -Gold Fishy


od pa­tyczków-niepo­rad­nych-słów-próbuję-zacząć-od­bu­dowę-spa­lonych-mostów-ale-wiem-że nic-z te­go-nie wyj­dzie-żeli
Wyj­mo­wania Cytaty: Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura. -Maria Łopatkowa


Wyj­mo­wania Cytaty: Do zdys­tanso­wania się pot­rze­ba czasu  -daniello


do zdys­tanso­wania ę-pot­rze­ba-czasu 
Wyj­mo­wania Cytaty: Miłość - naj­bar­dziej poetyc­ka for­ma mar­no­wania czasu. -Alexander Engel


miłość- naj­bar­dziej-poetyc­ka-for­-mar­no­wania-czasu
Wyj­mo­wania Cytaty: Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie. -Arystoteles


korze­nie-wycho­wania-są gorzkie-ale-owo­-słodkie
Wyj­mo­wania Cytaty: Nie sta­raj się mówić, dziecin­ko. Ja cię nie słyszę. Kiedy wyj­dziesz, poszu­kaj ptaków; jeśli usłyszysz swo­bod­ny trze­pot ich skrzy­deł, to znaczy że żyjesz. -Ángela Becerra


nie-sta­raj ę-mówić-dziecin­ko-ja ę-nie słyszę-kiedy wyj­dziesz-poszu­kaj-ptaków-śli-usłyszysz-swo­bod­ny-trze­pot-ich
Wyj­mo­wania Cytaty: Dla zacho­wania równo­wagi mam w so­bie ty­le sa­mo du­my - ile pokory. -Niusza


dla-zacho­wania-równo­wagi-mam-w so­bie-ty­-­mo-­my- ile-pokory
Wyj­mo­wania Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem