Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty

Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Ro­biac zdje­cia z in­ny­mi ko­bieta­mi, be­dac ty­siace ki­lomet­row od zo­ny... Czy to zdrada? Zgno­jona, zra­niona, zdradzo­na. Co jeszcze dla mnie szykujesz?  -zagubionawtymwszystkim


ro­biac-zdje­cia-z in­ny­mi-ko­bieta­mi-be­dac-ty­siace-ki­lomet­row-od zo­ny-czy to zdrada-zgno­jona-zra­niona-zdradzo­na
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Łat­wiej wyrzu­cić ty­siące rub­li z kie­sze­ni, aniżeli jed­no przy­wiąza­nie z serca. -Bolesław Prus


Łat­wiej-wyrzu­ć-ty­ą-rub­li-z kie­sze­-aniżeli-jed­no-przy­wiąza­nie-z serca
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci. -Auguste Forel


to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Roz­ma­wiają dwie nas­to­lat­ki o spra­wach ser­co­wych. Jed­na z nich ma


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca. -Isabel Abedi


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea


pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Przeczu­cia? Ludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nym, jak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów. -Michal Viewegh


przeczu­cia-ludzkie-przeczu­cia-nie są niczym-in­nym-jak tyl­ko-bra­kiem-dys­cypli­ny-pra­cy-aniołów
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509


szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit


su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Gdy ser­ce raz zos­tało zdo­byte, ro­zum wyrzu­cono za drzwi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Chwa­liło się gru­be bab­sko twarzą, pląsało po mo­lo i plażą, żeby poczuć smak upo­jenia, w przy­pad­ko­wych ra­mionach za­pom­nieć o smut­ku osa­mot­nienia. Od tyłu ją plażowicz obaczył, łał, dup­cia jak fu­ra, rzu­cić na przód okiem raczył. I wszys­tkie chęci go opadły, gdy oczom uka­zało się sadło, a za­miast twarzy brzyd­ka stwo­ra, wy­liczyła wszys­tkie kla­sy ama­tora. Uciekł ama­tor przes­traszo­ny, legł na plaży obok szczupłej żony. -Twarz


Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis


le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści


kto- w no­sie-wyrzu­ty-su­mienia-zaw­sze-będzie-kichał-na moralność-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wyrzu­cic Zdje­cia Cytaty: Przychodzisz i od­chodzisz,tak po pros­tu ro­bisz porządki.Pod­no­sisz i zbierasz śmieci,wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia. -kitsh


przychodzisz-i od­chodzisztak-po pros­-ro­bisz-porządkipod­no­sisz-i zbierasz-śmieciwyrzu­casz-mnie-ze swo­jego-życia