Wyrzu­cic Cytaty

Wyrzu­cic Cytaty: Łat­wiej wyrzu­cić ty­siące rub­li z kie­sze­ni, aniżeli jed­no przy­wiąza­nie z serca. -Bolesław Prus


Łat­wiej-wyrzu­ć-ty­ą-rub­li-z kie­sze­-aniżeli-jed­no-przy­wiąza­nie-z serca
Wyrzu­cic Cytaty: To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci. -Auguste Forel


to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
Wyrzu­cic Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


Wyrzu­cic Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Wyrzu­cic Cytaty: Roz­ma­wiają dwie nas­to­lat­ki o spra­wach ser­co­wych. Jed­na z nich ma


Wyrzu­cic Cytaty: Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca. -Isabel Abedi


Wyrzu­cic Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea


pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
Wyrzu­cic Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Wyrzu­cic Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
Wyrzu­cic Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit


su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Wyrzu­cic Cytaty: Gdy ser­ce raz zos­tało zdo­byte, ro­zum wyrzu­cono za drzwi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Wyrzu­cic Cytaty: Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis


le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
Wyrzu­cic Cytaty: Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści


kto- w no­sie-wyrzu­ty-su­mienia-zaw­sze-będzie-kichał-na moralność-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wyrzu­cic Cytaty: Przychodzisz i od­chodzisz,tak po pros­tu ro­bisz porządki.Pod­no­sisz i zbierasz śmieci,wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia. -kitsh


przychodzisz-i od­chodzisztak-po pros­-ro­bisz-porządkipod­no­sisz-i zbierasz-śmieciwyrzu­casz-mnie-ze swo­jego-życia
Wyrzu­cic Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Wyrzu­cic Cytaty: Jeśli sa­mot­ny mężczyz­na wyrzu­ca niedo­pałki pa­pierosów z po­piel­niczki, a część z nich jest na końcu zaróżowiona, nie po­winien narze­kać na życie. -Janina Ipohorska


jeśli-­­ny-mężczyz­na-wyrzu­ca-niedo­pałki-pa­pierosów-z po­piel­niczki-a część-z nich-jest na końcu-zaróżowiona
Wyrzu­cic Cytaty: Gdziekol­wiek jest miłość, chcę tam być i ja, podążę za nią tak pew­nie, jak wyrzu­cony przez fa­le łosoś znaj­du­je pow­rotną drogę do morza. -Jeanette Winterson


gdziekol­wiek-jest miłość-chcę-tam-być-i ja-podążę-za ą-tak-pew­nie-jak wyrzu­cony-przez-fa­-łosoś-znaj­­-pow­rotną-drogę
Wyrzu­cic Cytaty: Zło na­leży od­rzu­cić, nie reformować. -Piotr Szreniawski