Wys­po Rozkoszy Cytaty

Wys­po Rozkoszy Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Two­je us­ta de­li­kat­nie zak­reślają kontury mo­je­go ciała za­nurzo­na w otchłani gorącej namiętności do­cieram do bram rozkoszy wodzisz języ­kiem po  za­ka­mar­kach mo­je­go ciała oczy zas­tygłe mienią się pożądaniem złącze­ni w tańcu Miłości sączy­my chwi­le rozkoszy Ukołysa­ni spełnieni zakochani...ღ 12.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  -Malusia_035


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Chłep­czę łap­czy­wie niedowierzanie zdu­mienie mi po brodzie ścieka wpi­jam się w Two­je ciało zachłannie zas­ty­gam w bez­ruchu i czekam Gdy od­dech zaświszcze i pierś się wznosi w miaro­wym ryt­mie tańczy od chwili wiem, wnet się od­dam tej pełni rozkoszy wys­tar­czy po­wieki uchylić Fior­dy Twych ra­mion układam w pamięci fak­turę i ciepło skórza­nych połaci naj­mniej­sze szczegóły spi­jam z przejęciem wpi­sanych w Twe ciało gwiazd konstelacji. -sciezkazawila


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Smutek kochanków jest pełen rozkoszy. -Charles Louis Montesquieu


Wys­po Rozkoszy Cytaty: dy­goczę jak na deszczu d(r)eszczu rozkoszy  -vona


dy­goczę-jak na deszczu-dreszczu-rozkoszy 
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Najczystsza kobieta może być zarazem najwrażliwszą w rozkoszy. -Honore de Balzac


najczystsza-kobieta-może-być-zarazem-najwrażliwszą-w-rozkoszy
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Smak rozkoszy zużywa się jedynie samym-że nasyceniem. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie-okiełzna-rozkoszy-zniża-ę-do-zwierząt
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Suma cierpień przewyższa u człowieka znacznie sumę rozkoszy. -Artur Schopenhauer


suma-cierpień-przewyższa-u-człowieka-znacznie-sumę-rozkoszy
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Należy wycisnąć z każdej przeżytej chwili maksimum rozkoszy! -Aleksy Tołstoj


należy-wycisnąć-z-każdej-przeżytej-chwili-maksimum-rozkoszy
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Żądza rozkoszy pożera wszystko, ale najchętniej szczęście. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy. -Mikołaj Gogol


na to ę-prze­cież-żyje-aby zry­wać-kwiaty-rozkoszy
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Nurkowanie na samo dno rozkoszy przynosi więcej żwiru niż pereł. -Honore de Balzac


nurkowanie-na-samo-dno-rozkoszy-przynosi-więcej-żwiru-ż-pereł
Wys­po Rozkoszy Cytaty: wpadłam. jak śliw­ka w kompot. po sa­me brze­gi słod­kiego nektaru rozkoszy. -thrillofit


wpadłam-jak-śliw­ka-w kompot-po-­me-brze­gi-słod­kiego-nektaru-rozkoszy
Wys­po Rozkoszy Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Wys­po Rozkoszy Cytaty: Za ok­na­mi niebo jest dziś różowe... spąsowiało Naszy­mi ok­rzy­kami rozkoszy zawstydzone  -Uśmiechnięta Anielica


za ok­na­mi-niebo-jest-dziś-różowe-spąsowiało-naszy­mi-ok­rzy­kami-rozkoszy-zawstydzone 
Wys­po Rozkoszy Cytaty: W jękach rozkoszy. Sąsiad z uchem przy ścianie. Kto kocha ten wie. -RedRose


w-jękach-rozkoszy-sąsiad-z uchem-przy-ścianie-kto-kocha-ten-wie
Wys­po Rozkoszy Cytaty: Kto z młodu w rozkoszy chowa sługę swego, dozna potem jego krnąbrności. -Salomon


kto-z-młodu-w-rozkoszy-chowa-sługę-swego-dozna-potem-jego-krnąbrnoś