Wys­tar­czy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wys­tar­czy Cytaty: kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-święte-obrazy-czy-nie wys­tar­czy-że ę-kochamy-czy-mu­simy-jeszcze-być-razem 
Wys­tar­czy Cytaty: Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli?  -Czesław Banach
czy-wys­tar­czy-tyl­ko-głowa-by zat­rzy­ć-w so­bie-myśli 
Wys­tar­czy Cytaty: Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...?  -Yankes
czy-roz­budzo­ny-ape­tyt-na życie-na­ży-hamować-może-wys­tar­czy-tyl­ko-pod­dać ę-­go-sile 
Wys­tar­czy Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny
po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Wys­tar­czy Cytaty: Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno
Wys­tar­czy Cytaty:
wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Wys­tar­czy Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski
to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Wys­tar­czy Cytaty: Jes­tem niczym roz­wa­lone puzzle. Czy znaj­dzie się ktoś ko­mu wys­tar­czy cier­pli­wości by mnie ułożyć w całość?  -Laurix
jes­tem-niczym-roz­wa­lone-puzzle-czy znaj­dzie ę-ktoś-ko­mu-wys­tar­czy-cier­pli­woś-by mnie-ułożyć-w całość 
Wys­tar­czy Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland
wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać. -Jerzy Pilch
nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
Wys­tar­czy Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany
aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
Wys­tar­czy Cytaty: By zacho­wać po­siadaną te­jem­nicę, nie wys­tar­czy sa­mo milczenie. -Paul Claudel
by zacho­wać-po­siadaną-te­jem­nicę-nie wys­tar­czy-­mo-milczenie
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Wys­tar­czy Cytaty: Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. -Guy de de Maupassant
po co kłamać-sko­ro-wys­tar­czy-mówić-prawdę-by nam-nie uwierzono
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację!  -Orhan Pamuk
nie-wys­tar­czy-być-uciśnionym-trze­ba-jeszcze-mieć-rację 
Wys­tar­czy Cytaty: Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe
sa­-wie­dza-nie wys­tar­czy-trze­ba-jeszcze-umieć-ją stosować
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym. -Cyprian Czernik
nie-wys­tar­czy-mieć-skrzydła-trze­ba-jeszcze-być-oblatanym
Wys­tar­czy Cytaty: Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia. -cytlopka
wys­tar­czy-­den-szcze­ry-uśmiech-przy­jaciela-chwi­-szczęścia
Wys­tar­czy Cytaty: Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu. -Thomas Alva Edison
Żeby-coś-wy­naleźć-wys­tar­czy-od­ro­bina-wyob­raź-i ster­-złomu
Wys­tar­czy Cytaty: W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent. -Vittorio de Sica
w fil­mie-nie wys­tar­czy-grać-trze­ba-jeszcze-mieć-talent
Wys­tar­czy Cytaty: `Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe
`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron
nie-wys­tar­czy-zdo­bywać-mądroś-trze­ba-jeszcze-z niej-korzystać
Wys­tar­czy Cytaty: Wszys­tko jest piękne, wys­tar­czy tyl­ko umieć dob­rze spojrzeć. -Camille Pissarro
wszys­tko-jest piękne-wys­tar­czy-tyl­ko-umieć-dob­rze-spojrzeć
Wys­tar­czy Cytaty: Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze. -AnDree
wys­tar­czy-ten-­den-ły-znak-a będziemy-wie­dzieć-że jest dobrze
Wys­tar­czy Cytaty: Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać. -Woody Allen
nieśmier­telność-jest bar­dzo-łat­wa-do osiągnięcia-wys­tar­czy nie umierać
Wys­tar­czy Cytaty: Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton
aby-po­kochać-jakąś-rzecz-wys­tar­czy-so­bie-po­wie­dzieć-że można-by ją utracić
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać. -René Descartes (Kartezjusz)
nie-wys­tar­czy-mieć-spraw­ny-umysł-trze­ba-go jeszcze-dob­rze-używać
Wys­tar­czy Cytaty: Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Wys­tar­czy Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
Wys­tar­czy Cytaty: Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele - 
do szczęścia-wys­tar­czy-tak-niewiele- kocham-cię-i świat-sta­ ę-piękniej­szy
Wys­tar­czy Cytaty: chciałam zniszczyć to wszystko co mnie niszczyło nie wiedząc że wys­tar­czy os­woić w sobie miłość   -karykaturalna
chciałam-zniszczyć-to wszystko-co-mnie-niszczyło-nie wiedząc-że-wys­tar­czy-os­woić-w sobie-miłość- 
Wys­tar­czy Cytaty: Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. -Eugeniusz Korkosz
cza­sem-aby zajść-da­leko-wys­tar­czy-umiejętnie-i w porę-schodzić-in­nym-z drogi
Wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę. -Paweł Jasienica
nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę
Wys­tar­czy Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe
`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
Wys­tar­czy Cytaty: Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami. -Robert Karpacz
wys­tar­czy-ob­żyć-po­ziom-myś­nia-aby niektórzy-poczu­li-grunt-pod-nogami