Wyt­worzo­nych Przez Cytaty

Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi. -Thomas Jefferson


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: To, co jest wyt­worzo­ne z for­my czys­tej myśli, a nie mocą auto­ryte­tu, tyl­ko to na­leży do filozofii. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


to-co jest wyt­worzo­ne-z for­my-czys­tej-myśli-a nie mocą-auto­ryte­-tyl­ko-to na­ży-do filozofii
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Sa­ma wyt­rwałość wca­le nie mu­si oz­naczać po­rażki. Przeg­ra­na zaczy­na się wte­dy, gdy wyt­rwałość uz­na­my za przegraną. -Kōbō Abe


sa­-wyt­rwałość-wca­-nie mu­-oz­naczać-po­rażki-przeg­ra­na zaczy­na ę-wte­dy-gdy-wyt­rwałość-uz­na­my-za przegraną
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: przez chwilę toń głęboko za­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­nego światła kro­kach ze­gara zmie­rzających do nie wiadomo snach nad ra­nem niedobudzonych codzien­nych powinnościach win­nych przy­jem­nościach przez chwilę pa­miętaj o za­pomi­naniu w zielon­ka­wej to­ni oczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkie jutra  -Bise


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Cu­dow­nie jest kochać Cię tak, że aż bo­li, ale jak to wyt­rzy­mam przez resztę życia to ja nie wiem... -czarnycharakter_xd


cu­dow­nie-jest kochać-cię-tak-że aż bo­li-ale-jak to wyt­rzy­mam-przez-resztę-życia-to ja nie wiem
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: He­roizm w pra­cy apos­tol­skiej prze­jawia się w od­ważnym po­dej­mo­waniu dzieł i za­dań naj­trud­niej­szych w da­nym śro­dowis­ku, za­nie­cha­nych przez in­nych ja­ko


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: `Aby zjeść te soczys­te, czer­wo­ne cze­reśnie na czub­ku drze­wa mu­sisz przejść przez pok­rzy­wy, przed­rzeć się przez chmarę ko­marów i pow­spi­nać się od­ro­binę bo spróchniałych oka­leczających two­je ciało gałęziach. W życiu również aby osiągnąć wcześniej pos­ta­wione so­bie ce­le trze­ba po­konać wszel­kie trud­ności i wyt­rwa­le dążyć do celu. -bluecaffe


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Przy­siąc, że się będzie kochało, jest to przy­sięgać po pi­jane­mu, że się nig­dy nie wyt­rzeźwieje, a wyt­rzeźwienie, nie py­tając człowieka, sa­mo przychodzi z us­ta­niem przyczyny. -Józef Ignacy Kraszewski


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Duch wpraw­dzie ochoczy od­su­wa myśli, uni­ka roz­mo­wy, nie wspomina tych kil­ku mi­nut spędzo­nych blis­ko siebie może spędzo­nych najbliżej niż kiedy­kol­wiek będzie nam dane Jed­nak ciało słabe nocą nie wyt­rzy­muje, ule­ga po­kusie, tra­ci zmysły To grzech Tem­pe­ratu­ra wyższa, po­liczki pieką czuję Cię Twój zapach bliżej już być nie możesz i nic więcej nie trze­ba mi do szczęścia mi­mo to oczy ro­bią się wilgotne nie przyj­dziesz nig­dy bliżej niż do mo­jej głowy  -niebojestmoje


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Leczył ra­ny za­dane przez in­nych, a na końcu sam je zadał... -patka5463


leczył-ra­ny-za­dane-przez-in­nych-a na końcu-sam- zadał
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: • 


 - miarą-wyg­ra­nych-jest uśmiech-przez-łzy- 
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Całe życie brnę przez stertę na­ciąga­nych prawd, nieprawdaż?  -szajbuss


całe-życie-brnę-przez-stertę-na­ąga­nych-prawd-nieprawdaż 
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Ka­leczy­my się o sa­mych siebie, popęka­nych przez nieuwagę innych. -Papillondenuit


ka­leczy­my ę-o ­mych-siebie-popęka­nych-przez-nieuwagę-innych
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha !  -nasia


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Kto ma rację dzień wcześniej od in­nych, ten przez dobę uchodzi za idoiotę. -Antoine Rivarol


kto- rację-dzień-wcześniej-od in­nych-ten-przez-dobę-uchodzi-za idoiotę
Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety. -Jean de La Bruyére


Wyt­worzo­nych Przez Cytaty: Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern


zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers