Wyz­na­nia Cytaty

Wyz­na­nia Cytaty: Nie jest wol­ny człowiek, który nie pot­ra­fi przyz­nać się do wi­ny. Nie jest wol­ny naród, który nie pot­ra­fi wysłuchać wyz­na­nia win i uczy­nić ta­kiego wyz­na­nia. Nic tak nie krępu­je wol­ności, jak wi­na nienaz­wa­na i niewyznana. -Józef Stanisław Tischner


Wyz­na­nia Cytaty: Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią. -Maria Szyszkowska


Wyz­na­nia Cytaty: Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności. -William Bennett


pos­taw-przed-sobą-jeszcze-większe-wyz­wa­nia-ż-te-którym próbu­jesz-spros­ć-a roz­wi­niesz-zdol­noś-ko­nie­czne-do po­kona­nia
Wyz­na­nia Cytaty: Chełpli­wość skłoniła niejed­ne­go do wyz­na­nia grzechu. -Aleksander Kumor


chełpli­wość-skłoniła-niejed­ne­go-do wyz­na­nia-grzechu
Wyz­na­nia Cytaty: in­terne­towe wyz­na­nia pik­se­lowe gdzie tu emocje?  -bez.odwagi


in­terne­towe-wyz­na­nia-pik­se­lowe-gdzie- emocje 
Wyz­na­nia Cytaty: Miłości nie wys­tar­czy wyz­nać, trze­ba ją wyz­na­wać na co dzień. -Krio


miłoś-nie wys­tar­czy-wyz­nać-trze­ba-ją wyz­na­wać-na co dzień
Wyz­na­nia Cytaty: zasłucha­na w świeżej trawie wyz­naję puls dnia i no­cy w chaosie jed­nostaj­nie powtarzanym w burzo­wym we­lonie pan­ny jabłonie z bieli om­dlały wyz­naję porządek wie­cznie nietrwały w myślach uciekam przed twój ob­raz wyz­naję słowa co ciałem się nie stały  -Bise


Wyz­na­nia Cytaty: Wyz­wa­nia ja­kie sta­wia życie, nie po­win­ny cię pa­raliżować. One po­mogą ci od­kryć siebie. -Bernice Johnson Reagon


wyz­wa­nia-ja­kie-sta­wia-życie-nie po­win­ny-ę-pa­raliżować-one po­mogą- od­kryć-siebie
Wyz­na­nia Cytaty: gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary  -danioł


gra­nicę-między-światem-wyima­gino­wanym-a is­tniejącym-obiek­tywnie-wyz­nacza-li­nia-wiary 
Wyz­na­nia Cytaty: Nasze spoj­rze­nia ni­cią porozumienia Czułe wyz­na­nia gorące pocałunki Czuję Cię pod skórą Op­la­tasz zmysłowym dotykiem Wśliz­gu­jesz się we mnie Z łat­wością niezwykłą De­likat­nie penetrując Głębo­ko i mocno Roz­le­wasz się we mnie Zna­lazłam nas w niebie  -mechaa


Wyz­na­nia Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach wyz­naczni­kim oso­bowośći stała się mar­ka ub­ra­nia- pa­radoks XXI wieku. -Bella


w dzi­siej­szych-cza­sach-wyz­naczni­kim-oso­bowośći-stała ę-mar­ka-ub­ra­nia-pa­radoks-xxi-wieku
Wyz­na­nia Cytaty: To brak wiary w siebie spra­wia, że ludzie boją się po­dej­mo­wać wyz­wa­nia. Ja w siebie wierzę. -Muhammad Ali


to brak-wiary-w siebie-spra­wia-że ludzie-boją ę-po­dej­mo­wać-wyz­wa­nia-ja w siebie-wierzę
Wyz­na­nia Cytaty: Życie przy­nosi wyz­wa­nia, lecz człowiek de­cydu­je, co z nich wy­nosi. Z cyk­lu po­wieści


Życie-przy­nosi-wyz­wa­nia-lecz-człowiek-de­cydu­-co z nich-wy­nosi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wyz­na­nia Cytaty: Wyz­wa­nie nig­dy nie ma za wy­sokich progów, chy­ba że podłożysz mu pos­tu­ment z nis­kiej sa­mooce­ny. Z cyk­lu po­wieści


wyz­wa­nie-nig­dy-nie  za wy­sokich-progów-chy­ba-że podłożysz-mu pos­­ment-z nis­kiej-­mooce­ny-z-cyk­lu-po­wieś
Wyz­na­nia Cytaty: mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit


mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Wyz­na­nia Cytaty: Bo swój świat wyz­naczają ludzie, których się spo­tyka, zdarze­nia w których się uczes­tniczy i wspom­nienia, które chce się mieć. -Janusz Leon Wiśniewski


bo swój-świat-wyz­naczają-ludzie-których ę-spo­tyka-zdarze­nia-w których ę-uczes­tniczy-i wspom­nienia-które-chce ę-mieć
Wyz­na­nia Cytaty:


Wyz­na­nia Cytaty: Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą. -John Stuart Mill