Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty

Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: O wza­jem­ności: Wyższa for­ma egocentryzmu. -Marcin Kossek


o wza­jem­noś-wyższa-for­-egocentryzmu
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Boimy się zra­nienia Uni­kamy bliskości Uni­kamy zbliżenia Chać da­je ty­le pokrzepienia Ty­le ra­dości Chęci is­tnienia Ba­gaż doświad­czeń Jak ku­la u no­gi Pa­mięć jak zmora Nie chce poz­wo­lić By go­nić się nago Nie bojąc się wsty­du Ta we­getac­ja z da­leka Od Siebie Za­kupy, praca Jedze­nie, spanie To już nie jest Wza­jem­ne od­dycha­nie A gdzie marze­nia Gdzie pla­ny Wza­jem­ne zwie­dza­nie Poz­na­wanie, zaufa­nie Proszę zaufaj znów. -Czarny Piotr


Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Miłość to wza­jem­ne mie­szka­nie w sobie. -Inmate


miłość-to wza­jem­ne-mie­szka­nie-w sobie
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Na­wet od­wza­jem­niona miłość jest straszliwa. -Andre Maurois


na­wet-od­wza­jem­niona-miłość-jest straszliwa
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia... -Sipa


Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Nic nie da­je ty­le ra­dości jak od­wza­jem­niony uśmiech. -Who


nic-nie da­-ty­-ra­doś-jak od­wza­jem­niony-uśmiech
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: ... wza­jem­na miłość to kom­pro­mis dwóch egoizmów... -Irracja


wza­jem­na miłość-to kom­pro­mis-dwóch-egoizmów
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski


miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Ludzie są jak gar­nki pływające, które wza­jem uderzają o siebie. -Johann Wolfgang Goethe


ludzie-są jak gar­nki-pływają-które-wza­jem-uderzają-o siebie
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Miłość oz­nacza uwol­nić się wza­jem­nie z os­ta­tecznej samotności. -Zenta Maurina Raudive


miłość-oz­nacza-uwol­ć ę-wza­jem­nie-z os­­tecznej-samotnoś
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Miłość jed­nos­tron­na jest tra­gedią, wza­jem­na komedią. -Seweryn Barbag


miłość-jed­nos­tron­na-jest tra­gedią-wza­jem­na-komedią
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Wza­jem­ne poz­dro­wienie fi­lozofów po­win­no brzmieć: Nie spiesz się!  -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne


Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika. -John Galsworthy


małżeństwo-składa ę-ze wspólnych-in­te­resów-i wza­jem­ne­go-pożąda­nia-pier­wsze wzras­-z ­tami-dru­gie-zanika
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Miłość nieod­wza­jem­niona to też miłość. -respirer


miłość-nieod­wza­jem­niona-to też-miłość
Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Wza­jem­na Tęskno­ta Cytaty: Oso­bowość par­tnerów po­lary­zuje się w kierun­ku wza­jem­nie się uzupełniającym. -Antoni Kępiński


oso­bowość-­tnerów-po­lary­zuje ę-w kierun­ku-wza­jem­nie ę-uzupełniającym