Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty

Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Gdy zo­baczyłem ją w ta­kim sta­nie miałem ochotę krzyczeć... udu­sić ją... uderzyć...przy­tulić... po­wie­dzieć, ja­ka jest dla mnie ważna. Ale tyl­ko wzruszyłem ra­miona­mi i poszedłem da­lej, mówiąc, że ta­kie jest życie... -Nefrate


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Miłość ma zaw­sze ra­miona sze­roko ot­warte. Jeżeli zam­kniesz ra­miona wokół miłości, to prze­konasz się, że ścis­kasz je­dynie sa­mego siebie. -Leo Buscaglia


miłość- zaw­sze-ra­miona-sze­roko-ot­warte-jeżeli zam­kniesz-ra­miona-wokół-miłoś-to prze­konasz-ę-że ścis­kasz-­dynie-­mego
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Byłem bun­towni­kiem łagod­nym, najłagod­niej­szym z możli­wych, ale krańco­wym. Poszedłem do końca. Czy za da­leko? Chciałem unieść wszys­tkie nie­szczęścia świata ludzi. I zwa­riowałem. Ale czy od te­go? Nie wiem. -Edward Stachura


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty:


je­den-dru­giego-brze­miona-noście-no­simy-na ple­cach-trzeciego
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Ginęły państwa, społeczeństwa, ple­miona i na­rody, a książka po­zos­ta­wała. Rośnie ona i roz­wi­ja się ra­zem z postępem ludzkości. -Aleksander Hercen


ginęły-państwa-społeczeństwa-ple­miona-i na­rody-a książka-po­zos­­wała-rośnie ona-i roz­wi­ja ę-ra­zem-z postępem-ludzkoś
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Tem­pe­ratu­ra pieca jest tem­pe­raturą wsadu. Ćoća Zośa in­spi­rowa­na przez ukochaną F Poszedłem zaczer­pnąć ze źródła, Lecz właśnie biło ko­muś na dekiel. Wuj Stach też inspirowany Tek­sty, jeśli są życiowe, To prze­ważnie nie są majowe. Jo­natan Fyr­fl - zaś inspirowany. Dob­rze jest gdy anioły wiedzą, Że życie człowieka, to chodze­nie po ziemi. Bo­nifa­cy Gyl­ge­wanc oczy­wiście inspirowany. -fyrfle


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Poz­na­jemy ko­goś - biała kartka... Zaczy­namy pisać. Szko­da, że nasza już jest pop­la­miona i nie ma miej­sca na więcej. -Majka_Majdan


poz­na­jemy-ko­goś- biała-kartka-zaczy­namy-pisać-szko­da-że nasza-już-jest pop­­miona-i nie  miej­sca-na więcej
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Po­wie­dział: Idź pier­wsza, będę szedł krok za Tobą. W ra­zie upad­ku złapię Cię w swo­je ra­miona, nie poz­wolę Ci upaść... -opuszczona


po­wie­dział-idź-pier­wsza-będę-szedł-krok-za tobą-w ra­zie-upad­ku-złapię-cię-w swo­-ra­miona-nie poz­wolę-ci upaść
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Pa­dając w objęcia mężczyz­ny, wpa­dasz równocześnie w ra­miona wszys­tkich in­nych tych, za który­mi tęsknisz, lub których nig­dy nie zdołałeś na­wet dotknąć. -dooorotis


pa­dając-w objęcia-mężczyz­ny-wpa­dasz-równocześnie-w ra­miona-wszys­tkich-in­nych-tych-za który­mi-tęsknisz-lub-których-nig­dy
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Chcę uścisnąć śmier­ci dłonie W jej ra­miona schro­nić się Jed­nak ser­ce mo­je płonie I nie pod­da nig­dy się  -Amorek


chcę-uścisnąć-śmier­-dłonie-w-jej-ra­miona-schro­ć-ę-jed­nak-ser­-mo­-płonie-i-nie pod­da-nig­dy-ę 
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: - To­bie cu­dow­na no­co,rzu­cam się w ra­miona , gdy na­dej­dzie dnia chwi­la ,wzburzona. Czas przykucnął. Zastygła. Zginęła- uznali. Żywą- nieżywą klaszcząc pochowali. -Uciekinierkaa


 to­bie-cu­dow­na-no­corzu­cam ę-w ra­miona-gdy-na­dej­dzie-dnia-chwi­-wzburzona-czas-przykucnął-zastygła-zginęła-uznali
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. -Agnieszka Lisak


Życie-ludzkie-jest jak bieg-po okręgu-człowiek-uciekając-przed-­­nośą-chro­ ę-w ra­miona-ludzi-po czym-poz­nając-ich-obłudę
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz  -mac790


jest war­ga­mi-mo­jego-słońca-jest-ra­miona­mi-mo­jego-boga-lep­szą-częśą-mnie-tchnieniem-serc-miłość-jed­ność-dusz-roz­wieje
Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Sa­mi wpa­damy w ra­miona miłości, by zno­sić wsze­lakie tor­tu­ry. Stra­ciłam rachubę kto jest sa­dystą, a kto ma­sochistą, nie wspo­minając o tych którzy owe skłon­ności łączą w pary. -Papużka


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty:


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: Jes­tem niewie­rza­ca a wciaz mo­wie ze Bog mi Cie zes­lal z nieba. Jes­tes jak aniol, czu­wasz na­de mna, a Two­je ra­miona spra­wiaja ze czu­je sie jak w niebie. Bo­ze, kocham go!  -blanejszyna


Wzruszyłem Ra­miona­mi I poszedłem Cytaty: -Miłość to cho­roba ze sta­nem za­pal­nym myśli, drżeniem rąk, przyśpie­szo­nym tętnem, ogólną mig­reną i... bólem ser­ca. Ale oni tyl­ko wzruszają ra­miona­mi i z da­leka słychać szept: -Kocham Cię bar­dzo... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti