Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty

Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: gdzie jesteś tak długo cię nie zgu­biłaś siebie a te­raz ja muszę nas obie mówiłaś dziew­czyn­ki noszą sukienki jedzą niewiele z chłop­ca­mi tyl­ko za rękę słyszałam ko­bieta to śmierć na m trze­ba zasłużyć wiesz, widziałam oni też płaczą uczu­cia je­dynie mas­kują bliz­na­mi po modliszkach wy­bacz, że idę tam gdzie nigdy za­pom­niałam jak to jest nie pamiętać śnieg zasłonił horyzont wciąż krzyczę tyl­ko w snach i nie wiem czy wiele znaczy wszystko  -Papillondenuit


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną. -Isaac Newton


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Chłop żywemu nie przepuści. -Kazimierz Grześkowiak


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Chłop potęgą jest i basta. -Stanisław Wyspiański


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza. -Samuel Adalberg


jak-bóg-zag­rzmi-to chłop-do pacierza
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: pada wil­gotnieją no­sy zbłąka­nych pijacząt smog si­ka na parasole dziew­częta mają mokro chłop­cy zamoczą w suchych pokojach matką wódką go­reją przełyki niena­syco­ne syny na ulicach ze szmat ciekną resztki roz­puszczo­nej spermy ra­no wyj­dzie słońce zas­chną winy zep­chnie je do studzienki miotłą dozorca i tyl­ko w za­pachu ciał czuć będzie jeszcze ob­ce smrody  -jatoja


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Żyd chrzczony, chłop nobilitowany, wilk chowany - rzadko natury swojej zapamiętywają. -Jan Żabczyc


Żyd-chrzczony-chłop-nobilitowany-wilk-chowany-rzadko-natury-swojej-zapamiętywają
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to ­ki-który-nig­dy-nie po­peł-draństw-ja­kie-mu ę-przypisuje
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to-taki-który-nigdy-nie-popeł-draństw-jakie-mu-ę-przypisuje
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: A one marzyły o chłop­cach, którzy pójdą z ni­mi na huśtawkę,rozhuśtają je wy­soko i nie poz­wolą im spaść. -królik xd


a one-marzyły-o chłop­cach-którzy-pójdą-z ­mi-na huśtawkęrozhuśtają- wy­soko-i nie poz­wolą-im spaść
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Kosztow­na ma pra­wo być biżute­ria, odzież, kap­ry­sy, ale, na li­tość boską, prze­cież nie chłop!  -Joanna Chmielewska


kosztow­na- pra­wo-być-biżute­ria-odzież-kap­ry­sy-ale-na li­tość-boską-prze­cież-nie chłop 
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Rodzi­ce go bili, bo by­li bez serca i z chłop­ca wyrósł bez­względny morderca. -Moon G


rodzi­-go bili-bo-by­li-bez-serca-i-z chłop­ca-wyrósł-bez­względny-morderca
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Chłop bez kapelusza jest jak koń bez podkowy. -Tadeusz Nowak


chłop-bez-kapelusza-jest-jak-koń-bez-podkowy
Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga.� Jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Z Chłop­ca­mi Tyl­ko Cytaty: W Kut­nie pan­na rozbuchana, przy­siadła chłop­cu na kolana. Ona to seks-bomba, On zaś wiel­ka trąba, szyb­ko doszło do rozstania. -Irracja


w kut­nie-pan­na-rozbuchana-przy­siadła-chłop­cu-na kolana-ona-to seks-bomba-on-zaś-wiel­ka-trąba-szyb­ko-doszło-do rozstania