Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty

Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści


w świet­-pra­wa-często-występują-zaćmienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: W sieci śmier­ci ni­ci z życia. Z cyk­lu po­wieści


w sieci-śmier­-­-z życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Z płyt­ki­mi myśla­mi najgłębiej się za­topisz. Z cyk­lu po­wieści


z płyt­ki­mi-myś­mi-najgłębiej ę-za­topisz-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Pod­niesiony głos nie ut­rzy­ma dialogu. Z cyk­lu po­wieści


pod­niesiony-głos-nie ut­rzy­-dialogu-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Niektórzy sadzą la­sy tyl­ko po to, by wy­woływa­no z nich wilki. Z cyk­lu po­wieści


niektórzy-sadzą-­sy-tyl­ko-po to-by wy­woływa­no-z nich-wilki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Nur­tujące myśli wpływają na kurs życia. Z cyk­lu po­wieści


nur­tują-myśli-wpływają-na kurs-życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści


w ser­cu-liczą ę-uczu­cia-a mnożą-ra­ny-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści


pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Ocze­kując cu­du z założony­mi ręko­ma, sa­mi wy­musza­my rozczarowania. Z cyk­lu po­wieści


ocze­kując-cu­-z założony­mi-ręko­-­mi-wy­musza­my-rozczarowania-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Życie wy­tacza dro­gi, żyjący wy­taczają działa. Z cyk­lu po­wieści


Życie-wy­tacza-dro­gi-żyjący-wy­taczają-działa-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Opi­nię ludzi stron­niczych na­leży przekartkować. Z cyk­lu po­wieści Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia


opi­ę-ludzi-stron­niczych-na­ży-przekartkować-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: To ty po­dej­mu­jesz kro­ki, żeby szczęście mogło nastąpić. Z cyk­lu po­wieści


to ty po­dej­mu­jesz-kro­ki-żeby-szczęście-mogło-nastąpić-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Ro­la szy­ta na twoją miarę to ta, którą sam chcesz stworzyć. Z cyk­lu po­wieści


ro­-szy­-na twoją-miarę-to -którą-sam-chcesz-stworzyć-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Marze­nia nas us­krzyd­lają, aż sa­me nie ulatują. Z cyk­lu po­wieści


marze­nia-nas-us­krzyd­lają-aż ­me-nie ulatują-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę. Z cyk­lu po­wieści


nie-zakładaj-nic-z górychy­ba-że ka­pelusz-na głowę-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści


dla-ko­goś-szczyt-marzeń-może-być-przy-twoim-bo­ku-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści


u schyłku-nadziei-gar­bią-nas-na­wet-pros­te-spra­wy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Z Cyk­lu Po­wieści Cytaty: Dys­tans do siebie nie ma od­ległości, ma swo­bodę życia. Z cyk­lu po­wieści


dys­tans-do siebie-nie  od­ległoś- swo­bodę-życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia