Z Za ster­ty Cytaty

Z Za ster­ty Cytaty: Każdy może trzymać ster na spokojnym morzu. -Publiusz Syrus


każdy-może-trzymać-ster-na-spokojnym-morzu
Z Za ster­ty Cytaty: Nie łap za ster, gdy masz śliskie ręce. -Elżbieta Grabosz


Z Za ster­ty Cytaty: Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu. -Thomas Alva Edison


Żeby-coś-wy­naleźć-wys­tar­czy-od­ro­bina-wyob­raź-i ster­-złomu
Z Za ster­ty Cytaty: Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser. -Anonim


kochaj-i-baw-ę-i-łap-życia-ster-bo-każdy-jak-myszka-szanse-na-ser
Z Za ster­ty Cytaty: Po­zos­tają słowa które do mnie trafiają.. i te co ster­czą w gar­dle, jak źle wys­trze­lona strzała. -Smurf007


po­zos­tają-słowa-które-do mnie-trafiają-i-te co ster­czą-w gar­dle-jak ź-wys­trze­lona-strzała
Z Za ster­ty Cytaty: ja­ja mi wiszą cza­sem ster­czą nabrzmiałe zrównoważone  -Cykam


ja­ja-mi wiszą-cza­sem-ster­czą-nabrzmiałe-zrównoważone 
Z Za ster­ty Cytaty: Sam so­bie jes­tem stat­kiem, ster­ni­kiem i ste­rem, lecz morze nieubłagane. -Ryder


sam-so­bie-jes­tem-stat­kiem-ster­­kiem-i ste­rem-lecz-morze-nieubłagane
Z Za ster­ty Cytaty: Dwadzieścia trzy la­ta przeżyłem, I cóż zdziałałem dla nieśmiertelności?   Dreiun­dzwanzig Jahre, und nichts fűr die Un­ster­blichkeit ge­tan! (niem.)  -Friedrich von Schiller


dwadzieścia-trzy-­-przeżyłem-i-cóż-zdziałałem-dla-nieśmiertelnoś- -dreiun­dzwanzig-jahre-und-nichts-fűr-die-un­ster­blichkeit-ge­tan
Z Za ster­ty Cytaty: Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni. -szajbuss


chciałbym-coś-zmienić-ale-jak mam-zmienić-sko­ro-gdy-mówię-to ludzi-są jak ster­-ka­mieni- niczym-niewzruszeni
Z Za ster­ty Cytaty: Każdy bez wyjątku Żyd, które­go pochwy­cimy, będzie pod­le­gać ek­ster­mi­nac­ji. Jeżeli nie uda nam się te­raz zniszczyć biolo­gicznych pod­staw żydos­twa, to pew­ne­go dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki. -Heinrich Himmler


Z Za ster­ty Cytaty: Dro­ga do gwiazd nie jest łat­wa z ziemi. Non est ad as­tra mol­lis e ter­ris via. (łac.) The­re is no easy way from the ear­th to the stars. (ang.) Není lehká ces­ta ze země ke hvězdám. (czes.) Der Weg von der Er­de zu den Ster­nen ist nicht eben. (niem.)  -Seneka Młodszy


Z Za ster­ty Cytaty: Pod moim pra­wie niewin­nym spojrzeniem ster­czysz dum­nie, wspaniały blas­kiem źre­nic przy­zywam Cię sokami sta­lowym uchwy­tem ud wy­cis­kam do os­tatniej krop­li miłości opa­dasz we mnie ekstazą wez­bra­na, płynę w Ciebie, miły... -AMA


Z Za ster­ty Cytaty: Spot­kała raz Ru­ra Rurę Spoj­rzały so­bie w dziurę Powąchały czy czasem Czymś nie zalatuje I rzekły maj­stro­wi: pasuje Maj­ster pod­ra­pał się w główkę I założył im mufkę Z pa­kułami przykręcił na cacy Rzekł - leżta i gnij­ta na wieki- Ja żem już po pracy Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Z Za ster­ty Cytaty: mam pre­ten­sje do glu­kozy, że nie jest opioidem nie powinienem jes­tem bezczelny gram w tot­ka, liczby przypadkowe ona nie zmieni składu chemicznego w tej ga­lak­ty­ce nie ma cudów deszcz za­myka mi po­wieki kiedy ster­czę jak du­reń pod szpitalem kar­diolo­gia czyn­na całodobowo  -cyka


Z Za ster­ty Cytaty: W kar­teczki zabawa w wa­zie ster­ta pomysłów ciałem i py­taniami okryta Tlą się świece na parapecie ktoś kar­tkę swą wybierze być może po­całunek złoży al­bo skra­wek siebie otworzy Wi­no już rozlane każdy cze­ka w na­pięciu na swo­je zadanie wa­za pus­tka­mi zaczy­na świecić słoneczny po­ranek zdążył nas przy­jem­nością oplecić  -taktojax


Z Za ster­ty Cytaty: Pra­cując na­tomiast mo­zol­nie i używając je­no włas­nych niewiel­kich sił, pos­trze­gamy częstok­roć, że przy całej po­wol­ności i uciera­niu się z przeszko­dami, dop­ro­wadza­my do cze­goś więcej, niż in­ni, płynący pełny­mi żag­la­mi i dzierżący sil­nie ster, a wówczas, widząc, że dorówna­liśmy in­nym, lub żeśmy ich na­wet wyp­rzedzi­li, osiąga­my poczu­cie włas­nej wartości. -Johann Wolfgang Goethe


Z Za ster­ty Cytaty: Ot­worzyłam oczy. Gorzki świt nas­ta­je. Le­niwie prze­ciągam się w łóżku. Wstaję. Idę. Patrzę. Zno­wu zim­na kawa. Brak mo­tywac­ji na za­parze­nie kolejnej. Niechęć do za­pachu chleba. Ster­ta kar­tek zdo­bi biurko. Nie zro­biłam nic. Wychodzę. Za­mykam drzwi. Trzask. Coś pękło. Wy­lała się pew­ność siebie. Idę pus­ta zupełnie. Wiat­rem po­wieje, nie wrócę. Prze­rażona ha­nieb­nie. Od­dajcie mi prawą nogę. -zielarka1


Z Za ster­ty Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77