Z anioła Czar­ta Cytaty

Z anioła Czar­ta Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz


Z anioła Czar­ta Cytaty: Poślu­bił anioła - żyje ze stróżem. -Stanisław Fornal


poślu­bił-anioła- żyje-ze stróżem
Z anioła Czar­ta Cytaty: Roz­pacz jest jak czar­na dziura. Pochłania wszys­tko, łącznie z Tobą i Twoim światem. Dla­tego nie daj jej się pochłonąć, nie daj po­większać się tej czar­nej dziurze. -NightHuntress


roz­pacz-jest jak czar­na-dziura-pochłania wszys­tko-łącznie-z tobą-i twoim-światem-dla­tego nie daj-jej ę-pochłonąć-nie daj
Z anioła Czar­ta Cytaty: Każdy ma w so­bie coś z anioła i diabła zarazem. -Antoni Kępiński


każdy- w so­bie-coś-z anioła-i diabła-zarazem
Z anioła Czar­ta Cytaty: Już chy­ba ze sto razy próbo­wałam cię zarazić miłością i sza­leństwem na twarzy, kiedy spoj­rze­nia pędzlem i prag­nienia obłędem w oczach na­nosiłam cię na obrazy… Prób podjęłam już kilka, żeby dzi­kiego wilka w anioła prze­mienić, bo mi się marzył. Ma­lowałam skrzydła piórka­mi dotyku i aureole wiłam ze słonecznych promyków. Bez skutku. Wilk mnie dzi­kim spoj­rze­niem obdarzył. I wte­dy przyszło. Zrozumienie. Że wil­ka w anioła nig­dy nie zmienię. Kochać? Tak… Trze­ba się tyl­ko odważyć…  -Alfa Centauri


Z anioła Czar­ta Cytaty: Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła. -Nicholas Sparks


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
Z anioła Czar­ta Cytaty: Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś trochę lepszy od diabła. -Mikołaj Gogol


kobieta-nie-powinna-być-gorsza-od-anioła-mężczyzna-zaś-trochę-lepszy-od-diabła
Z anioła Czar­ta Cytaty: Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. -Józef Ignacy Kraszewski


diabeł ę-prze­biera-za anioła-gdy-chce-duszę-ludzką-na zgubę-wyprowadzić
Z anioła Czar­ta Cytaty: Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta, tracąc Anioła Stróża, zos­tała ska­zana na kap­ry­sy losu. -Nicholas Sparks


jeszcze-jed­na-ludzka-is­to­-tracąc-anioła-stróża-zos­ła-ska­zana-na kap­ry­sy-losu
Z anioła Czar­ta Cytaty: Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła. -Mikołaj Gogol


kobieta-nie-powinna-być-gorsza-od-anioła-mężczyzna-zaś-tylko-trochę-lepszy-od-diabła
Z anioła Czar­ta Cytaty: Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. -Mikołaj Gogol


ko­bieta-nie po­win­na-być-gor­sza-od anioła-mężczyz­na-zaś-tyl­ko-trochę-lep­szy-od diabła
Z anioła Czar­ta Cytaty: Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał. -Ryszard Riedel


ma­-po­wie­działa-mi-że każdy- swo­jego-anioła-że każdy- i będzie-go miał
Z anioła Czar­ta Cytaty: Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła. -Anonim


mężczyzna-powinien-być-tylko-troszkę-ładniejszy-od-diabła-a-panna-tylko-trochę-brzydsza-od-anioła
Z anioła Czar­ta Cytaty: Od­na­załam swo­jego anioła... To ona, oso­ba która jest przy mnie. Przy­jaciel, który mnie kocha. An­nM :*  -AnDree


od­na­załam-swo­jego-anioła-to-ona-oso­ba-która-jest przy-mnie-przy­jaciel-który-mnie-kocha-an­nm- 
Z anioła Czar­ta Cytaty:


już-tyl­ko-sze­lest-tyl­ko-szmer-i-pus­tka-wiel­ka-dookoła-a-miałeś-iść-w nat­chniony-sen-i-skrzydła-miałeś-mieć-anioła 
Z anioła Czar­ta Cytaty: Roz­to­py popłyną wraz z nur­tem emocji by prze­lać się do kojąco szumiącego morza prawdy słona by­wa szczerość lecz tyl­ko ona podtrzymuje prądy ar­cy-uczuć in­spir. Ko­ralik Anioła


Z anioła Czar­ta Cytaty: I czar­ne włosy posiwieją. -Safona


i czar­ne-włosy-posiwieją
Z anioła Czar­ta Cytaty: Anioła co przys­tanął w oknie proszę: