Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty

Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek


z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche


piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau


jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud


nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Poczciwość prawdy się nie lęka. -Ignacy Krasicki


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Poczci­wość praw­dy się nie lęka. -Ignacy Krasicki


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


ktokolwiek-mówi-że-ę-śmierci-nie-lęka-kłamie
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Strzał w skroń złotą myślą, prze­myślaną dobrze Dos­ko­nałą w każdym ca­lu jej piękne­go gabarytu Brak ja­kiej­kolwiek krwi na mar­mu­rowej podłodze Myśl ideal­na, do­tycząca god­ne­go bytu Per­fekcyj­ny plan, ułożony skrupulatnie Złotym piórem na­pisa­ny, na sreb­rzys­tej kartce Scho­wany tak, że nikt nie znaj­dzie, nie ukradnie Zdań, w których opi­sana dro­ga jest do marzeń By to zob­ra­zować, pot­rzeb­na byłaby kreacja Tak piękna, iż nie pot­ra­fię jej opisać W porówna­niu, jest niczym uśmie­chnięta Matka Na wi­dok pow­ra­cające­go z da­leka syna. -Bruno


Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Z blis­ka Da­leka Do piękna  Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie