Z blis­ka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z blis­ka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud
nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Z blis­ka Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus
za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Z blis­ka Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe
blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Z blis­ka Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski
on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald
Z blis­ka Cytaty: Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci. -Hanna Krall
do­roś­ ę-w blis­koś-umiera­nia-nie śmierci
Z blis­ka Cytaty: Chcę być blis­ko Twoic rąk, i do­tykać Two­jej Twarzy... -Alicja
chcę-być-blis­ko-twoic-rąk-i do­tykać-two­jej-twarzy
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Z blis­ka Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam
otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Z blis­ka Cytaty: blis­ko pół macha prze­widy­wal­na jazda mi­jasz na luzie  -Cykam
blis­ko-pół-macha-prze­widy­wal­na-jazda-mi­jasz-na luzie 
Z blis­ka Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech
oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
Z blis­ka Cytaty: Brat.Siostra. Ni­by tak blis­cy,jed­nak nie wiedzący nicze­go o sobie. -królik xd
bratsiostra-ni­by-tak-blis­cyjed­nak-nie wiedzący-nicze­go-o sobie
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.   -Starlight
blis­kość- lek­cja-którą-można-zgłębiać-przez-całe-życie- 
Z blis­ka Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz
jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski
blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Z blis­ka Cytaty: Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik
jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Z blis­ka Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson
jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają
Z blis­ka Cytaty: Trwaj przy mnie - lecz nie zbyt blis­ko gdyż nieza­leżność jest najważniejsza. -loquentia
trwaj-przy-mnie- lecz-nie zbyt-blis­ko-gdyż-nieza­żność-jest najważniejsza
Z blis­ka Cytaty: W dzi­siej­szym świecie ludzie tak często mylą pojęcia ''blis­kość'' i ''miłość''... -Nadzieja21
w dzi­siej­szym-świecie-ludzie-tak-często-mylą-pojęcia-''blis­kość''-i ''miłość''
Z blis­ka Cytaty: Męczen­ni­kiem sta­jesz się również wtedy, gdy blis­ka ci oso­ba ma zbyt wiele zalet. -nicola-57
męczen­­kiem-sta­jesz ę-również-wtedy-gdy-blis­ka- oso­ba- zbyt-wiele-zalet
Z blis­ka Cytaty: Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ... -mill
smut­ne-jest życie-gdy-ktoś-blis­ki-odchodzi-Żal-i smu­tek-zostaje-19062015-றiℓℓ
Z blis­ka Cytaty: Dos­trzeg­li obo­je, że dru­gi człowiek blis­ki i kocha­ny jest ważniej­szy od do­tychcza­sowych pryncypiów. -Małgorzata Kalicińska
dos­trzeg­li-obo­-że dru­gi-człowiek-blis­ki-i kocha­ny-jest ważniej­szy-od do­tychcza­sowych-pryncypiów
Z blis­ka Cytaty: Bez­radność... Tak trud­no pat­rzeć jak ktoś blis­ki upa­da i nie móc mu pomóc... -ciemna_strona_dobra
bez­radność-tak trud­no-pat­rzeć-jak ktoś-blis­ki-upa­da-i nie móc-mu pomóc
Z blis­ka Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy uśmiech ko­goś blis­kiego, żeby poczuć się le­piej :)  -zezulec
cza­sami-wys­tar­czy-uśmiech-ko­goś-blis­kiego-żeby-poczuć ę-­piej- 
Z blis­ka Cytaty: W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki. -Józef Stanisław Tischner
w mo­men­cie-śmier­-blis­kiego-uderza-człowieka-świado­mość-niczym-nie dającej ę-za­pełć-pustki
Z blis­ka Cytaty: Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać. -stokrotka123
choć-cza­sem-dzielą-was-set­ki-ki­lometrów-to jes­teście-blis­ko-siebie-ser­cem-i myś­mi- to poz­wa­-przetrwać
Z blis­ka Cytaty: Po śmier­ci blis­kiej oso­by, nasze do­tychcza­sowe życie również umiera, i uczy­my się żyć od no­wa, bez tej osoby.. -AnDree
po śmier­-blis­kiej-oso­by-nasze-do­tychcza­sowe-życie-również-umiera-i uczy­my ę-żyć-od no­wa-bez-tej osoby
Z blis­ka Cytaty: Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie... -KsiezycowaNoc
tak-cho­ler­nie-mi za­ży-że cza­sami-chcąc-być-blis­ko-ciebie-za­pomi­nam-o real­nym-świecie
Z blis­ka Cytaty: Szczęściem jest po­siada­nie dużej, kochającej, dbającej i bar­dzo blis­ko ze sobą związa­nej rodzi­ny - ty­le, że w in­nym mieście. -Robert Burns
szczęściem-jest po­siada­nie-żej-kochającej-dbającej-i bar­dzo-blis­ko-ze sobą-związa­nej-rodzi­ny- ty­-że w in­nym-mieście
Z blis­ka Cytaty: Z jed­nej stro­ny chcieli czuć tę blis­kość. Z dru­giej pro­sili Bo­ga, aby wyz­wo­lił ich z te­go pragnienia. -Janusz Leon Wiśniewski
z jed­nej-stro­ny-chcieli-czuć-tę blis­kość-z dru­giej-pro­sili-bo­ga-aby wyz­wo­lił-ich-z te­go-pragnienia
Z blis­ka Cytaty: Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. -Thomas Alva Edison
wielu-życiowych-roz­bitków-to ludzie-którzy-nie zda­wali-so­bie-spra­wy-jak blis­cy-są suk­­su-kiedy ę-poddali
Z blis­ka Cytaty: Gdy kry­tyku­je Cię blis­ka oso­ba nie jes­teś na nią zły, lecz wdzięczny, że po­wie­działa Ci to pros­to w oczy. -stokrotka123
gdy-kry­tyku­-cię-blis­ka-oso­ba-nie jes­teś-na ą-zły-lecz-wdzięczny-że po­wie­działa-ci to pros­to-w oczy
Z blis­ka Cytaty: Od­wa­ga za­mienia się w sza­leństwo, kiedy próbując ura­tować ko­goś nam blis­kiego przed pójściem na dno, sa­mi tam trafiamy... -NightHuntress
od­wa­ga-za­mienia ę-w sza­ństwo-kiedy-próbując-ura­tować-ko­goś-nam-blis­kiego-przed-pójściem-na dno-­mi-tam-trafiamy
Z blis­ka Cytaty:
przyk­re-to jest to jak ­­jesz-po ­pie-od ko­goś-kto-jest ci blis­ki-cy­tat-z serialu