Z bo­giem Cytaty

Z bo­giem Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Z bo­giem Cytaty:


Z bo­giem Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Z bo­giem Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Z bo­giem Cytaty: Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman


pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Z bo­giem Cytaty: Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem. -Wacław Sieroszewski


roz­mo­wa-z wro­giem-jest już-kompromisem
Z bo­giem Cytaty: Jak kto z Bo­giem, tak Bóg z nim. -Artur Balsam


jak-kto-z bo­giem-tak-bóg-z nim
Z bo­giem Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle


między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Z bo­giem Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Z bo­giem Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Z bo­giem Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Z bo­giem Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Z bo­giem Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Z bo­giem Cytaty: Czas jest przy­jacielem zna­komi­tego przed­siębior­stwa, a wro­giem miernego. -Warren Buffett


czas-jest przy­jacielem-zna­komi­tego-przed­ębior­stwa-a wro­giem-miernego
Z bo­giem Cytaty: His­to­ria jest chi­rur­giem po­ległego wo­jow­ni­ka a nie pielęgniarką roz­pie­szczo­nego dziecka. -Józef Szujski


his­to­ria-jest chi­rur­giem-po­ległego-wo­jow­­ka-a nie pielęgniarką-roz­pie­szczo­nego-dziecka
Z bo­giem Cytaty: Sta­le chcesz być święty - nie można inaczej - Człowiek wte­dy największy, gdy przed Bo­giem płacze. -Jan Twardowski


sta­-chcesz-być-święty- nie można-inaczej-człowiek-wte­dy-największy-gdy-przed-bo­giem-płacze
Z bo­giem Cytaty: Kiedy się jest bo­giem, nie trze­ba się tłumaczyć. -Terry Pratchett


kiedy ę-jest bo­giem-nie trze­ba ę-tłumaczyć
Z bo­giem Cytaty: Kiedy się jest bo­giem, kłopot po­lega na tym, że nie ma się do ko­go modlić. -Terry Pratchett


kiedy ę-jest bo­giem-kłopot-po­lega-na tym-że nie  ę-do ko­go-modlić