Z da­leka Piękna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats
piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
Z da­leka Piękna Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats
rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną
Z da­leka Piękna Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone
bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Z da­leka Piękna Cytaty: Nie ma większego piękna nad życie. -John Ruskin
Z da­leka Piękna Cytaty: Szklanki i piękna kobieta zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes
szklanki-i-piękna-kobieta-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie
Z da­leka Piękna Cytaty: Szklanki i piękna dziewczyna zawsze są w niebezpieczeństwie. -Miguel de Cervantes
szklanki-i-piękna-dziewczyna-zawsze-są-w-niebezpieczeństwie
Z da­leka Piękna Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Z da­leka Piękna Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna to rzecz, kiedy można z kimś pomilczeć. -Kurt Tucholsky
piękna-to-rzecz-kiedy-można-z-kimś-pomilczeć
Z da­leka Piękna Cytaty: Pogoń za piękną kobietą jest zawsze podniecająca. -Oscar Wilde
pogoń-za-piękną-kobietą-jest-zawsze-podniecająca
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna pogoda. Spląta­ni uczuciami. Chodźmy na spacer. -PINGWINIOWATY
piękna-pogoda-splą­-uczuciami-chodźmy-na spacer
Z da­leka Piękna Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski
bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
Z da­leka Piękna Cytaty: Trwaj (chwi­lo), jes­teś tak piękna!  -Johann Wolfgang Goethe
Z da­leka Piękna Cytaty: Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo
Z da­leka Piękna Cytaty: Wrócił z da­leka dla niej , by przy­tulić ją i rzekł,że od tej chwi­li żyje tyl­ko dla niej , po cza­sie ich dłonie splotły się wzrok spot­kał się by ich ser­ca ra­zem za­biły wspólnym ryt­mem ... -Ramizes
Z da­leka Piękna Cytaty: Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu! -Henryk Sienkiewicz
co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna, chociaż biedna dziewczyna, już ma swój posag. -Apulejusz
piękna-chociaż-biedna-dziewczyna-już-swój-posag
Z da­leka Piękna Cytaty: W ciem­ności nie zauważam piękna Twoich oczu. -MyslacaWierszem
w ciem­noś-nie zauważam-piękna-twoich-oczu
Z da­leka Piękna Cytaty: Szklan­ki i piękna dziew­czy­na zaw­sze są w niebezpieczeństwie. -Saavedra Miguel de Cervantes
szklan­ki-i piękna-dziew­czy­na-zaw­sze-są w niebezpieczeństwie
Z da­leka Piękna Cytaty: Mo­ja dusza cała płonie Mo­je ser­ce żarem bije Mo­je ciało rozpalone To dla Ciebie się tak wije… Gdzie więc Jes­teś ? Gdzie ut­knąłeś ? W ja­kim kor­ku tak się cze­ka ? Czy nie czu­jesz co ja czuję ? Ja­ka dro­ga Twa da­leka ? The­bes­tka­siaa 01.12.2015  -Thebestkasiaa
Z da­leka Piękna Cytaty: Nie masz doskonałego piękna bez pewnej niezwykłości w umiarach. -Franciszek Bacon
nie-masz-doskonałego-piękna-bez-pewnej-niezwykłoś-w-umiarach
Z da­leka Piękna Cytaty: Przy­roda zaw­sze jest piękna, na­wet we łzach. -Jerome Klapka
przy­roda-zaw­sze-jest piękna-na­wet-we łzach
Z da­leka Piękna Cytaty: budzi nad ranem gorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna  -Deszcz
budzi-nad-ranem-gorąca-myśl-o tobie-ru­mieniec-piękna 
Z da­leka Piękna Cytaty: Ka­wa nig­dy nie może być za moc­na, a piękna ko­bieta - za słaba. -Jerzy Andrzejewski
ka­wa-nig­dy-nie może-być-za moc­na-a piękna-ko­bieta- za słaba
Z da­leka Piękna Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol
ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Z da­leka Piękna Cytaty: W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­winien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol
w duszy-człowieka-jest ty­-piękna-że bez-wsty­-po­winien-ją ujawniać
Z da­leka Piękna Cytaty: Prawda jest bez wątpienia piękna, ale kłamstwo również. -Ralph Waldo Emerson
prawda-jest-bez-wątpienia-piękna-ale-kłamstwo-również
Z da­leka Piękna Cytaty: Wybrani są Ci, dla których piękno posiada wyłącznie znaczenie piękna. -Oscar Wilde
wybrani-są-ci-dla-których-piękno-posiada-wyłącznie-znaczenie-piękna
Z da­leka Piękna Cytaty: Małżeństwo z piękną ko­bietą: triumf roz­rywki nad pożytkiem. -Wincenty Styś
małżeństwo-z piękną-ko­bietą-triumf-roz­rywki-nad-pożytkiem
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. -Seneka Młodszy
piękna-kobieta-jest-jak-rzeka-w-której-ą-mędrcy
Z da­leka Piękna Cytaty: Kobieta piękna jest jak woń dojrzałych poziomek w słońcu. -Romain Rolland
kobieta-piękna-jest-jak-woń-dojrzałych-poziomek-w-słońcu
Z da­leka Piękna Cytaty: Widzę piekną panienkę; jej ko­lorową sukienkę; Widzę jak oczkiem miga; Jak zgrab­nie nóżką dotyka; jak ko­kietu­je wdziękiem; jak ba­wi się dźwiękiem; składa zda­nia pośpiesznie; po­jedyn­cze, złożone wcześnie; Nad kwiat­kiem się pochyla; ma­lut­kim nos­kiem woń wdycha; Lecz światełko miga; I ciem­ność dzień wypycha; Piękna pa­nien­ka znika... Lecz ciągle trwa muzyka.. A co myślisz o tym? Ka­walerze złoty pragnący pa­nien­ki cnoty zos­ta­wiony na mieliźnie z wielką raną na pop­rzed­niej bliźnie. -Rafeq
Z da­leka Piękna Cytaty: Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta - za słaba. -Jerzy Andrzejewski
kawa-nigdy-nie-może-być-za-mocna-a-piękna-kobieta-za-słaba
Z da­leka Piękna Cytaty: Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni. -Salomon
niewias­-piękna-a głupia- jest jak kol­-złote-w pys­ku-świni
Z da­leka Piękna Cytaty: Piękna kobieta jest jak kaczka - za dużo na jednego, za mało na dwóch. -Kornel Makuszyński
piękna-kobieta-jest-jak-kaczka-za-żo-na-jednego-za-ło-na-dwóch