Z daw­na Cytaty

Z daw­na Cytaty: złoty strzał – prze­daw­ko­wanie nar­ko­tyku kończące się śmier­cią. Cze­mu tak sa­mo nie można prze­daw­ko­wać Ciebie ?!  -Olusia1007


złoty-strzał- prze­daw­ko­wanie-nar­ko­tyku-kończą ę-śmier­ą-cze­mu-tak-­mo-nie można-prze­daw­ko­wać-ciebie- 
Z daw­na Cytaty: Ho­noro­wy daw­ca cudzej krwi. -Andrzej Coryell


Z daw­na Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
Z daw­na Cytaty: Ko­lej­ny spadł liść owoców daw­no nie ma us­chnięta wiara  -to_tylko_łzy


ko­lej­ny-spadł-liść-owoców-daw­no-nie -us­chnię-wiara 
Z daw­na Cytaty: Na­reszcie zro­biłam to... co już daw­no po­win­nam uczynić. -stokrotka123


na­reszcie-zro­biłam-to-co już-daw­no-po­win­nam-uczynić
Z daw­na Cytaty: Po ta­kiej daw­ce Ryszar­da Wag­ne­ra chce mi się na­paść na Polskę. -Woody Allen


po ­kiej-daw­-ryszar­da-wag­ne­ra-chce-mi ę-na­paść-na polskę
Z daw­na Cytaty: Gdy­by wy­bory miałyby coś zmienić, to daw­no zos­tałyby zakazane. -Janusz Korwin-Mikke


gdy­by-wy­bory-miałyby-coś-zmienić-to daw­no-zos­łyby-zakazane
Z daw­na Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot


ludzkość-nie może-znieść-zbyt-wiel­kiej-daw­ki-rzeczywistoś
Z daw­na Cytaty: Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego, co już daw­no w mro­ku pochowane. -zapalka


nie-wy­ągaj­my-na światło-dzien­ne-tego-co już-daw­no-w mro­ku-pochowane
Z daw­na Cytaty: Każde ple­mię uważało się daw­niej za całą ludzkość. -Ryszard Kapuściński


każde-ple­mię-uważało ę-daw­niej-za całą-ludzkość
Z daw­na Cytaty: Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. -Gustaw Herling-Grudziński


umar­liśmy-już-daw­no-a tyl­ko-nie chce­my ę-do te­go-przyznać
Z daw­na Cytaty: Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Z daw­na Cytaty: To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu. -Edward Jokel


to re­guła-że ludzie-pi­jani-życiem-trzeźwieją-w miarę-wy­pija­nia-większej-daw­ki-alkoholu
Z daw­na Cytaty:


człowiek-swoim-postępo­waniem-człowie­czeństwo-już-daw­no-ut­ra­ł-~ pa­weł-rychlica
Z daw­na Cytaty: No­wej praw­dzie nic nie szkodzi bar­dziej niż daw­ny błąd. -Johann Wolfgang Goethe


no­wej-praw­dzie-nic-nie szkodzi-bar­dziej-ż-daw­ny-błąd
Z daw­na Cytaty: Kon­sultac­ja - uzys­ka­nie czy­jejś zgo­dy dla daw­no już podjętej decyzji. -Ambrose Bierce


kon­sultac­ja- uzys­ka­nie-czy­jejś-zgo­dy-dla-daw­no-już-podjętej-decyzji
Z daw­na Cytaty: Dob­rze, że za marze­nia nie ma ka­ry . Bo gdy­by była już daw­no od­siady­wałabym dożywocie. -NieBędęJulią


dob­rze-że za marze­nia-nie  ka­ry-bo-gdy­by-była-już-daw­no-od­siady­wałabym-dożywocie
Z daw­na Cytaty: Je­den sie­dzi dziś w cieniu dla­tego, że in­ny daw­no te­mu po­sadził w tym miej­scu drzewo. -Warren Buffett


je­den-sie­dzi-dziś-w cieniu-dla­tego-że in­ny-daw­no-te­mu-po­sadził-w tym-miej­scu-drzewo