Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty

Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Żałuję, że nie zdążyłam go pożeg­nać. Żałuję, że byłam na ty­le pew­na siebie, aby sądzić, że jeszcze mam czas. Te­raz wiem, że te­go cza­su nie ma nigdy. -respirer


Żałuję-że nie zdążyłam-go pożeg­nać-Żałuję że byłam-na ty­-pew­na-siebie-aby sądzić-że jeszcze-mam-czas-te­raz wiem
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)


aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ... -rachel1995


nig­dy-nie mów-nig­dy-nig­dy-nie mów-zaw­sze-nie-ufaj
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Giętki język ludzki składa się z os­trych na­zew­ników, wrzących przy­miot­ników, tnących czy­now­ników, szpiczas­tych wskaźników i jeszcze pa­ru nazw, to nie dzi­wota, że przy roz­mo­wie en fa­ce ka­leczy i zniek­ształca twarze oponentów. -PraJaszczur


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Chciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówki, bym mógł pożeg­nać tych których kocham . -Ryder


chciałbym-wie­dzieć-ile-dni-po­zos­ło-do końca-mej-ziem­skiej-wędrówki-bym-mógł-pożeg­nać-tych-których-kocham
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Cza­sami pod­chodził do siedzących do­mow­ników i, po chwi­li wa­hania, wska­kiwał im na ko­lana, sta­wał z roz­cza­pie­rzo­nymi pa­zura­mi i wpat­ry­wał się głębo­ko w oczy bez mrug­nięcia. Po­tem przek­rzy­wiał głowę, nie od­wra­cając wzro­ku, i miau­czał, tyl­ko raz, i od ra­zu wiado­mo było, że Wil­liam prze­kazy­wał właśnie coś ważne­go i mądre­go, coś, cze­go człowiek nig­dy nie zrozumie. -M » Ian McEwan » Marzyciel


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa. -boundlessness


nie mów-mi 'zawsze'-nie-mów-mi 'nigdy'-niech-nie pad­nie-'kocham'-z twoim-ust-nie-mów-że tęsknisz-i-nie mów-że pragniesz
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości. -Terry Pratchett


oso­by-używają-więcej-ż-3 wyk­rzyk­ników-lub-py­taj­ników-to oso­by-z za­burze­niami-włas­nej-osobowoś
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów, że niemożli­we jest coś co za­leży tyl­ko od Ciebie  -Conrack1410


nig­dy-nie mów-że niemożli­we-jest coś-co-za­ży-tyl­ko-od ciebie 
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować. -sadbear


nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów, że Życie jest złe, bo kiedyś sko­pie Cię  -xzrecyx


nig­dy-nie mów-że Życie-jest złe-bo kiedyś-sko­pie-cię 
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty:


nig­dy-nie mów-że to niemożli­we- otwórz-umysł-i uwierz-w to-że to jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Z do­mu Pa­mietaj­my Aby pożeg­nać Do­mow­ników Bo nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów praw­dy ludziom, którzy na nią nie zasługują. -Mark Twain


nig­dy-nie mów-praw­dy-ludziom-którzy-na ą-nie zasługują