Z in­nej Strony Cytaty

Z in­nej Strony Cytaty: Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony Uli­ce mok­re od łez przyz­wyczaiły się do sza­rości nieba w Twych oczach Ludzie wciąż myśle­li o tym co za na­mi A ja kryłam się we wzroku za­myślo­ne­go słowika za­du­ma­ne­go nad umiera­niem je­sien­ne­go ko­lo­ru drzew A ja kryłam się w na­gości drzew, które swym smutkiem Przy­niosły wspomnienia Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony A we mnie kwitnął ogród Twej miłości... -fleurdelice


Z in­nej Strony Cytaty: Nie wy­dawaj wy­roku, za­nim nie wysłuchasz prze­ciw­nej strony. -Eurypides


nie-wy­dawaj-wy­roku-za­nim-nie wysłuchasz-prze­ciw­nej-strony
Z in­nej Strony Cytaty: Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony. -Władysław Grzeszczyk


człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
Z in­nej Strony Cytaty: Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Z in­nej Strony Cytaty: Trzeba wysłuchać i drugiej strony. -Seneka Młodszy


Z in­nej Strony Cytaty: Ukłon jak medal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Z in­nej Strony Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Z in­nej Strony Cytaty: Ekonomista czyta spis potraw od prawej strony. -Kawusia


ekonomista-czyta-spis-potraw-od-prawej-strony
Z in­nej Strony Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu


Z in­nej Strony Cytaty: Naj­trud­niej­sza ope­rac­ja, to ta na ot­wartym ser­cu, które jeszcze krwa­wi po niez­byt uda­nej miłos­nej reanimacji. -Riot


naj­trud­niej­sza-ope­rac­ja-to  na ot­wartym-ser­cu-które-jeszcze-krwa­wi-po niez­byt-uda­nej-miłos­nej-reanimacji
Z in­nej Strony Cytaty: Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni. -aforystokrata


ludzie-naj­sku­teczniej-prze­konują-in­nych-o włas­nej-niepow­tarzal­nej-ory­ginal­noś-gdy-są ­cy-­mi-jak oni
Z in­nej Strony Cytaty: Zakrywał swoje słabe strony i przestał być widoczny. -Sławomir Trocki


zakrywał-swoje-słabe-strony-i-przestał-być-widoczny
Z in­nej Strony Cytaty: Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony. -Anonim


jeżeli-jesteś-czegoś-pewien-to-spójrz-na-to-z-innej-strony
Z in­nej Strony Cytaty: To mnie kręci, że Cię obracam w kółko z każdej strony. -bystry.76


to mnie-krę-że-cię-obracam-w-kółko-z-każdej-strony
Z in­nej Strony Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight


w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Z in­nej Strony Cytaty: Wieko trumny od strony użytkownika nie jest ozdobne. -Stanisław Jerzy Lec


wieko-trumny-od-strony-użytkownika-nie-jest-ozdobne
Z in­nej Strony Cytaty: Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji. -Wolter


długa-dysputa-oznacza-że-obie-strony-nie-mają-racji
Z in­nej Strony Cytaty: Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012  -wdech


wbrew-po­zo­rom-sztu­ka-uni­ku-chro­-obie-strony-012