Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: O naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy  -Feliks Chwalibóg
o naj­większych-zbrod­niach-mil­czą-kodeksy 
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Szcze­ry gniew jest jedną z naj­większych twórczych potęg wszechświata. -Terry Pratchett
szcze­ry-gniew-jest jedną-z naj­większych-twórczych-potęg-wszechświata
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości. -Jean de La Bruyére
stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła. -Alfred Aleksander Konar
miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów. -Milton Friedman
jed­nym-z naj­większych-błędów-jest sądze­nie-prog­ramów-po­litycznych-i rządo­wych-na pod­sta­wie-ich-za­miarów
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Na­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty. -Ryder
na­wet-naj­lepsi-ba­dacze-nie od­na­źli-jeszcze-szczy­-ludzkiej-głupoty
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński
gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy. -Molier
Żaden-mur-nie ochro­-od ludzkiej-ob­mo­wy-więc-naj­­piej-tym-so­bie-nie zap­rząć-głowy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są podporami cywilizacji. -Andre Gide
przesądy-są-podporami-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są pod­po­rami cywilizacji. -André Gide
przesądy-są pod­po­rami-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.)  -Iris Murdoch
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru. -Karol Fourier
w-cywilizacji-nędza-wynika-z-samego-nadmiaru
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski
największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Naj­pierw re­zyg­nu­jesz z dro­biazgów, po­tem z większych rzeczy, a w końcu z wszys­tkiego. Śmiejesz się co­raz ciszej, aż wreszcie zu­pełnie przes­ta­jesz się śmiać. Twój uśmiech przy­gasa, aż sta­je się tyl­ko imi­tacją ra­dości, czymś nakłada­nym jak makijaż. -Harlan Coben
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave
oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. -Sigmund Freud
człowiek-który-pierwszy-cisnął-obelgę-zamiast-kamienia-był-twórcą-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów. -płonąca
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim
cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle
la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Kto wie, może drobnoustroje uważają naszą śmierć za kataklizm stworzonej przez siebie cywilizacji. -Renata Szuman - Fikus
kto-wie-może-drobnoustroje-uważają-naszą-śmierć-za-kataklizm-stworzonej-przez-siebie-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. -Arystoteles
mniejsze-rzeczy-trzeba-poświęcać-dla-większych
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pomniejsze jednostki widzą u większych to, co same dostrzec potrafią. -Herman Hesse
pomniejsze-jednostki-widzą-u-większych-to-co-same-dostrzec-potrafią
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Cytaty.info jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów  -one drop for all
cytatyinfo-jed­no-z większych-ag­lo­merac­ji-idiotów