Z niewol­ni­kami Cytaty

Z niewol­ni­kami Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert


os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Z niewol­ni­kami Cytaty: Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni. -Cyceron


mu­simy-być-niewol­­kami-praw-abyśmy-by­li-wolni
Z niewol­ni­kami Cytaty: Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni. -Cyceron


bądźmy-niewol­­kami-pra­wa-abyśmy-mog­li-być-wolni
Z niewol­ni­kami Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Z niewol­ni­kami Cytaty: Niektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń... Cris 28.06.2016r. in­spi­raja Emilia  -Cris


niektórzy-są niewol­­kami-włas­nych-wyobrażeń-cris-28062016r-in­spi­raja-emilia 
Z niewol­ni­kami Cytaty: Większość ludzi myśli, że prob­lem niewol­nic­twa za­niknął. Otóż jest prze­ciw­nie. Niewol­ni­kiem tak nap­rawdę jest każdy z nas, niewol­nic­two jest po pros­tu bar­dziej ucywilizowane. -qches


Z niewol­ni­kami Cytaty: Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane


Z niewol­ni­kami Cytaty: Naj­trud­niej jest od­na­leźć wol­ność w cza­sie wol­ności, gdyż jej kon­tu­ry zaz­naczają się, nie wiado­mo gdzie, są gra­nice niewo­li, a gdzie jej ko­niec. Można stać się niewol­ni­kiem ko­lej­nych dni, nic o tym nie wiedząc, niewol­ni­kiem mo­dy, pieniądza, sty­lu życia, te­lewi­zora, ko­loro­wych pism. -Dorota Terakowska


Z niewol­ni­kami Cytaty: Pier­wszy raz Ci wykrzyczę mój ból który zbierałam w sercu ty­le lat który chro­niłam od ludzi rac­jo­nal­nie myślących który od­ku­piłam łza­mi każdej nocy w każdym śnie każde­go dnia Te­raz to wykrzyczę jeśli jeszcze nie zam­knąłeś ser­ca na mnie usłyszysz Ten je­den raz miłość dała mi wściekłość i palący ból roz­dziera powłokę człowieka staję przed Tobą sku­lonym potworem niewol­ni­kiem mych marzeń niewol­ni­kiem przeszłości... -mistyczna


Z niewol­ni­kami Cytaty: So­kami niejed­ne­go wieko­pom­ne­go dzieła są so­ki żołądkowe. -Jan Czarny


so­kami-niejed­ne­go-wieko­pom­ne­go-dzieła-są so­ki-żołądkowe
Z niewol­ni­kami Cytaty: Książki mędrców są pom­ni­kami, nieuków - grobami. -Isokrates


książki-mędrców-są pom­­kami-nieuków- grobami
Z niewol­ni­kami Cytaty: Niewol­nik jest zaw­sze ofiarą lub katem. -Papillondenuit


niewol­nik-jest zaw­sze-ofiarą-lub-katem
Z niewol­ni­kami Cytaty: Za ok­na­mi niebo jest dziś różowe... spąsowiało Naszy­mi ok­rzy­kami rozkoszy zawstydzone  -Uśmiechnięta Anielica


za ok­na­mi-niebo-jest-dziś-różowe-spąsowiało-naszy­mi-ok­rzy­kami-rozkoszy-zawstydzone 
Z niewol­ni­kami Cytaty: Nig­dy niewol­nik pieniądza nie będzie uczci­wym człowiekiem. -Demokryt


nig­dy-niewol­nik-pieniądza-nie będzie-uczci­wym-człowiekiem
Z niewol­ni­kami Cytaty: małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy. -thrillofit


łymi-kro­kami-trze­ba-pościelić-na no­wo-łóżko-a-później-już-tyl­ko-według-listy
Z niewol­ni­kami Cytaty: Marze­nia niewol­ni­ka zaw­sze la­tają. Wol­ne­go, uczą się chodzić. -Indygoo


marze­nia-niewol­­ka-zaw­sze-­tają-wol­ne­go uczą ę-chodzić
Z niewol­ni­kami Cytaty: Człowiek, który opa­nował swe żądze, jest niewol­ni­kiem rozumu. -Cyril Connolly


człowiek-który-opa­nował-swe-żądze-jest niewol­­kiem-rozumu
Z niewol­ni­kami Cytaty: Po­wiedz two­jemu ciału: wolę mieć w to­bie niewol­ni­ka niż być twoim niewolnikiem. -Josemaría Escrivá de Balaguer


po­wiedz-two­jemu-ciału-wolę-mieć-w to­bie-niewol­­ka-ż-być-twoim-niewolnikiem