Z nową Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z nową Cytaty: Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej. -Anonim
nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
Z nową Cytaty: Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem. -Tsanyo
ek­spe­dyc­ja-połnoc­nej-flo­ty-ro­syj­skiej-od­kryła-nową-wyspę-w ar­chi­pela­gu-ziemi-fran­ciszka-józefa-jadę-na nową-wyspę
Z nową Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo
Z nową Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło
Z nową Cytaty: Esperanto: Nowa mowa. -Roman Gorzelski
Z nową Cytaty: uczę się żyć od nowa  -Ryder
uczę ę-żyć-od nowa 
Z nową Cytaty: Inwestycja zarozumialstwa: Nowa Buta. -Zbigniew Waydyk
Z nową Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem
gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Z nową Cytaty: Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
Z nową Cytaty: Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia. -Cyprian Kamil Norwid
Z nową Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Z nową Cytaty: Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę. -Francoise Sagan
myślę-że-wciąż-pisze-ę-od-nowa-tę-samą-książkę
Z nową Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim
po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Z nową Cytaty: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend. -Krystyna Sylwestrzak
każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
Z nową Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76
chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Z nową Cytaty: Nikt nie jest za stary na to, by zapoznać się z nową odmianą głupoty. -George Nathan
nikt-nie-jest-za-stary-na-to-by-zapoznać-ę-z-nową-odmianą-głupoty
Z nową Cytaty: Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. -Jan Kochanowski
nową-przypowieść-polak-sobie-kupi-że-i-przed-szkodą-i-po-szkodzie-głupi
Z nową Cytaty: Pla­nowa­nia ro­zum wielki; Do działania zbyt już miękki. -SirNobody
pla­nowa­nia-ro­zum-wielki-do-działania-zbyt-już-miękki
Z nową Cytaty: Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe
Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Z nową Cytaty: Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa. -respirer
nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
Z nową Cytaty: Zawsze można zaczynać od nowa; nic dziwnego, że tylu ludzi drepce w kółko. -Anonim
zawsze-można-zaczynać-od-nowa-nic-dziwnego-że-tylu-ludzi-drepce-w-kółko
Z nową Cytaty: Dla mnie noc jest tyl­ko po to, by od­kry­wać Ciebie w so­bie od nowa. -Breath
dla-mnie-noc-jest tyl­ko-po to-by od­kry­wać-ciebie-w so­bie-od nowa
Z nową Cytaty: Z przyjaźnią jak z nową suknią: w ustawiczności spowszedniejej rzedzej zażywając, dłużej dobra. -Andrzej Maksymilian Fredro
z-przyjaźą-jak-z-nową-suknią-w-ustawicznoś-spowszedniejej-rzedzej-zażywając-dłużej-dobra
Z nową Cytaty: Przy­tula­ny szept Za każdym ra­zem nową Nies­podzianką jest K.A.Sz. 07.02.2016r. -Cris
przy­tula­ny-szept-za-każdym-ra­zem-nową-nies­podzianką-jest-kasz-07022016r
Z nową Cytaty: Awans Była nową sekretarką Ale dała ciała Te­raz jest szefową  -Andrea
awans-była-nową-sekretarką-ale-dała-ciała-te­raz-jest szefową 
Z nową Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem ar­tysty jest opa­nowa­nie rzemiosła. -Rudyard Kipling
pier­wszym-obo­wiązkiem-ar­tysty-jest opa­nowa­nie-rzemiosła
Z nową Cytaty: W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. -Józef Tischner
w-każdej-chwili-możemy-wznieść-ę-ponad-siebie-i-zacząć-wszystko-od-nowa
Z nową Cytaty:
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Z nową Cytaty: To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy. -John Stuart Mill
to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
Z nową Cytaty: Byłby sza­nowa­ny, gdy­by od­dał im swo­je nag­ro­dy i wyróżnienia, a wziął ich pracę. -Czesław Banach
byłby-sza­nowa­ny-gdy­by-od­dał-im swo­-nag­ro­dy-i wyróżnienia-a wziął-ich-pracę
Z nową Cytaty: Chcę la­tać wy­soko tak. Po­lecieć da­leko. Za­pom­nieć, że byłeś i zacząć od nowa... -AnDree
chcę-­ć-wy­soko-tak-po­lecieć-da­leko-za­pom­nieć-że byłeś-i zacząć-od nowa
Z nową Cytaty: Mężczyzna, który wreszcie zrozumiał kobietę, musi od nowa uczyć się rozumieć siebie. -Wojtek Bartoszewski
mężczyzna-który-wreszcie-zrozumiał-kobietę-musi-od-nowa-uczyć-ę-rozumieć-siebie
Z nową Cytaty:
naj­ważniej­sze-w życiu-jest pla­nowa­nie-i stra­tegia-~pa­weł-rychlica 
Z nową Cytaty: Źle jest mieszać ze sobą różne wina, ale stara mądrość miesza się doskonale z nową. -Bertold Brecht
Ź-jest-mieszać-ze-sobą-różne-wina-ale-stara-mądrość-miesza-ę-doskonale-z-nową
Z nową Cytaty: Siła witalna przejawia się nie tylko w umiejętności przetrwania, ale szczególnie w zdolności zaczynania od nowa. -Scott Fitzgerald
siła-witalna-przejawia-ę-nie-tylko-w-umiejętnoś-przetrwania-ale-szczególnie-w-zdolnoś-zaczynania-od-nowa