Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty

Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem. -Krio


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: ot­warty to człowiek, który czu­je się bezpiecznie  -one drop for all


ot­warty-to człowiek-który-czu­ ę-bezpiecznie 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Kiedy przychodzi do nas spokój, mu­simy go przyjąć z ot­warty­mi rękoma. -Arthur Schopenhauer


kiedy-przychodzi-do nas-spokój-mu­simy-go przyjąć-z ot­warty­mi-rękoma
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Człowiek bliższy ci, czy dal­szy - każdy miłości warty!  -Devin


człowiek-bliższy-czy-dal­szy- każdy-miłoś-warty 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Ka­waler: strze­la ocza­mi za pannami. -Bujak Bogusław


Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Nie ma­my for­tec, kraj nasz na wszys­tkie stro­ny ot­warty, nie może być inaczej zasłoniony, tyl­ko pier­siami obywatelów. -Hugo Kołłątaj


nie-­my-for­tec-kraj-nasz-na wszys­tkie-stro­ny-ot­warty-nie może-być-inaczej-zasłoniony-tyl­ko-pier­siami-obywatelów
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: nad górą smutków wi­dać ocza­mi wiary tęczę aniołów... -Natuuś


nad-górą-smutków-wi­dać-ocza­mi-wiary-tęczę-aniołów
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych. -Melchior Wańkowicz


dob­rze-cza­sami-spoj­rzeć-na siebie-ocza­mi-obcych
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża. -Ambrose Bierce


piękno-ła-którą-ko­bieta-ocza­rowu­-kochan­ka-a prze­raża-męża
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Roz­myślaj nad życiem nocą, po­nieważ w no­cy umysł ludzki staję się lot­niej­szy, bar­dziej ot­warty, niż za dnia. Sku­pia się na rzeczach ważnych. -Mateusz Piecki Schizoidalny


roz­myślaj-nad-życiem-nocą-po­nieważ-w no­cy-umysł-ludzki-staję ę-lot­niej­szy-bar­dziej-ot­warty-ż-za dnia-sku­pia ę
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa


pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :)  -psycholożka


uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: ku­piłam ocza­mi kwiaty różane miecze naj­piękniej­szą od­mianę serca dla ciebie --- da­ta na­pisa­nia i pub­li­kac­ji: 07.05.2007 r. -Emilia Szumiło


ku­piłam-ocza­mi-kwiaty-różane-miecze-naj­piękniej­szą-od­mianę-serca-dla-ciebie-da­-na­pisa­nia-i pub­li­kac­ji-07052007-r
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.   -Starlight


są miej­sca-które-zais­tniały-tyl­ko-przy-nas-i-choć-już-ich-nie -tra­fili­byśmy do nich-z zam­knięty­mi-ocza­mi- 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty:


 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Wpływ współczes­nej kul­tu­ry ma­sowej na od­biór kla­sycznych dzieł sztu­ki: słuchasz ora­torium Haen­dla, a przed ocza­mi masz Worms'y. (ref­lek­sja z wykładu - His­to­ria muzyki)  -Gold Fishy


wpływ-współczes­nej-kul­­ry-­sowej-na od­biór-kla­sycznych-dzieł-sztu­ki-słuchasz-ora­torium-haen­dla-a przed-ocza­mi-masz-worms'y
Z ot­warty­mi Ocza­mi Cytaty: Nie ob­chodzi mnie,czy stoję przed Bo­giem, Buddą czy Op­rah. Kiedy jed­na stro­na nie dot­rzy­muje umo­wy, układ jest ot­warty. Nau­czyłam się być tyl­ko na ty­le wier­na, na ile wier­ny jest fa­cet, z którym się zadaję. -Eric Jerome Dickey