Z po­wodu Cytaty

Z po­wodu Cytaty: Ten, kto z po­wodu przeżyte­go za­wodu usiłuje wyk­reślić miłość ze swe­go życia, przy­pomi­na błazen­ka, który chce dać so­bie uciąć głowę z po­wodu źle dob­ra­nej czapki. -Stefan Garczyński


Z po­wodu Cytaty: Mężczyźni ru­mienią się rzadziej z po­wodu po­pełnionych przez siebie przestępstw niż z po­wodu włas­nej słabości i próżności. -Jean de La Bruyére


mężczyź-ru­mienią ę-rzadziej-z po­wodu-po­pełnionych-przez-siebie-przestępstw-ż-z po­wodu-włas­nej-słaboś-i próżnoś
Z po­wodu Cytaty: Cier­pienie z po­wodu zdra­dy, z po­wodu miłości, to wiel­ka przy­goda. Prze­cież naj­lep­sze co człowieka może spot­kać w życiu to to, że czu­je miłość. Także to, że umie płakać, krzyczeć, cierpieć. -Márta Mészáros


Z po­wodu Cytaty: Kocha­my nie z po­wodu za­let i niena­widzi­my nie z po­wodu wad. Ot po pros­tu, in­styn­ktow­nie - tak jak psy nie znoszą kotów bez żad­ne­go powodu. -Alfred Aleksander Konar


kocha­my-nie z po­wodu-za­let-i niena­widzi­my-nie z po­wodu-wad-ot po pros­-in­styn­ktow­nie- tak-jak psy-nie znoszą-kotów
Z po­wodu Cytaty: Czy­tanie, po­wodu­je poznawanie. -Bujak Bogusław


Z po­wodu Cytaty: Cier­pi­my z po­wodu naszych więzi. -Masashi Kishimoto


Z po­wodu Cytaty: Nieobec­ność po­wodu­je, że ser­ce tra­ci na wadze. -C » Jonathan Carroll » Poza ciszą


Z po­wodu Cytaty: Two­ja in­ność po­wodu­je, że nie mogę Cię zrozumieć. -MyslacaWierszem


two­ja-in­ność-po­wodu­-że nie mogę-cię-zrozumieć
Z po­wodu Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław


doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
Z po­wodu Cytaty: Ateis­ta nie spra­wi Bo­gu za­wodu. Chy­ba, że się nawróci... -nicola-57


ateis­-nie spra­wi-bo­gu-za­wodu-chy­ba że ę-nawró
Z po­wodu Cytaty:


ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
Z po­wodu Cytaty: Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków. -karaczan19


nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków
Z po­wodu Cytaty: Kom­ple­ment po­wodu­je wy­daj­ność kobiety. -Francoise Sagan


kom­ple­ment-po­wodu­-wy­daj­ność-kobiety
Z po­wodu Cytaty: Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57


gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś
Z po­wodu Cytaty: Gdy głupiec uni­ka grzechu, po­wodu­je prze­ciw­ny skutek. -Horacy


gdy-głupiec-uni­ka-grzechu-po­wodu­-prze­ciw­ny-skutek
Z po­wodu Cytaty: Z Po­wodu nad­mier­ne­go wol­ne­go cza­su ro­bimy mnóstwo rzeczy, których nienawidzimy. -MyslacaWierszem


z po­wodu-nad­mier­ne­go-wol­ne­go-cza­su-ro­bimy-mnóstwo-rzeczy-których-nienawidzimy
Z po­wodu Cytaty: Nie zna­my swej przyszłości z pros­te­go po­wodu - by nau­czyć się sza­cun­ku do życia  -loquentia


nie-zna­my-swej-przyszłoś-z pros­te­go-po­wodu- by nau­czyć ę-sza­cun­ku-do życia 
Z po­wodu Cytaty: Cza­sami dob­rze jest trochę po­cier­pieć, na­wet z po­wodu niepożąda­nej miłości. -Margit Sandemo


cza­sami-dob­rze-jest trochę-po­cier­pieć-na­wet-z po­wodu-niepożąda­nej-miłoś