Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty

Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy. -Sławomir Mrożek


głupo­-jest zaw­sze-wys­tar­czająca-mądrość-nigdy
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami. -Robert Karpacz


wys­tar­czy-ob­żyć-po­ziom-myś­nia-aby niektórzy-poczu­li-grunt-pod-nogami
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo


pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym. -Wiesław Myśliwski


Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki!  -fyrfle


Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością. -Talmud


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Do po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej. -Zygmunt Fijas


do po­lowa­nia-na pchły-i męża-nie trze­ba-mieć-kar­ty-myśliwskiej
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo. -Eva Perón (Evita)


jed­na-ak­torka-w rządzie-to wys­tar­czająco-żo
Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści


Z prędkością Wys­tar­czającą Do upo­lowa­nia Sałaty Cytaty: Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny