Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty

Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy. -Sławomir Mrożek


głupo­-jest zaw­sze-wys­tar­czająca-mądrość-nigdy
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo. -Eva Perón (Evita)


jed­na-ak­torka-w rządzie-to wys­tar­czająco-żo
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego. -Eurypides


to co wys­tar­cza-jest nad­miarem-dla-mądrego
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: I znów ot­worzyłam się przed kimś, zry­wając krępujące mnie więzy sa­mot­ności…Znów wys­ta­wiłam ko­niu­szek no­sa zza klat­ki, która dotąd służyła mi za mie­szka­nie…Wys­tar­czył usil­ny po­wiew wiat­ru…, by drzwi na powrót zat­rzasnęły się z hukiem…  -agusia96


Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać. -Jerzy Pilch


nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany


aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: By zacho­wać po­siadaną te­jem­nicę, nie wys­tar­czy sa­mo milczenie. -Paul Claudel


by zacho­wać-po­siadaną-te­jem­nicę-nie wys­tar­czy-­mo-milczenie
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe


sa­-wie­dza-nie wys­tar­czy-trze­ba-jeszcze-umieć-ją stosować
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Trze­ba być na ty­le pew­nym, by stać i wys­tar­czająco wątpiącym, by iść. -Papillondenuit


trze­ba-być-na ty­-pew­nym-by stać-i wys­tar­czająco-wątpiącym-by iść
Z prędkością Wys­tar­czającą Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym. -Cyprian Czernik


nie-wys­tar­czy-mieć-skrzydła-trze­ba-jeszcze-być-oblatanym