Z re­ligią Cytaty

Z re­ligią Cytaty: Re­ligia strachu, to re­ligia dusz nikczemnych. -Aurore Dudevant (George Sand)


Z re­ligią Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder


re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Z re­ligią Cytaty: Re­ligia to nie tyl­ko kościół, do które­go człowiek idzie oka­zyj­nie, aby się po­mod­lić; re­ligia to świat, w którym trze­ba sta­le żyć. -Gilbert Keith Chesterton


re­ligia-to nie tyl­ko-kośół-do które­go-człowiek-idzie-oka­zyj­nie-aby ę-po­mod­lić-re­ligia-to świat-w którym trze­ba-sta­
Z re­ligią Cytaty: Re­ligia przyszłości będzie re­ligią kos­miczną. Przek­roczy ona oso­bowe­go Bo­ga i od­rzu­ci dog­ma­ty i teolo­gię. Będzie opierać się na re­ligij­nym zrozumieniu. -Albert Einstein


Z re­ligią Cytaty: Re­ligia za­pobiega te­mu żeby nasze dzieci miały rac­jo­nal­ne kształce­nie; re­ligia nie do­puszcza do usu­nięcia pod­sta­wowych przyczyn woj­ny, re­ligia nie poz­wa­la nam na nau­cza­nie ety­ki nauko­wego współdziałania zastępując to sta­rymi dzi­kimi dok­try­nami grzechu i ka­ry. Możli­we, że ludzkość stoi na pro­gu złote­go wieku, ale jeśli tak jest, niezbędne będzie nap­rzód uśmier­cić smo­ka, który strzeże drzwi, a tym smo­kiem jest religia. -Bertrand Russell


Z re­ligią Cytaty: Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać. -Józef Stanisław Tischner


Z re­ligią Cytaty: Re­ligia to opium dla ludu. -Karol Marks (Karl Marx)


Z re­ligią Cytaty: Re­ligia - córka Nadziei i Strachu, tłumacząca Ig­no­ran­tom na­turę Niepoznawalnego. -Ambrose Bierce


re­ligia- córka-nadziei-i strachu-tłumacząca-ig­no­ran­tom-na­turę-niepoznawalnego
Z re­ligią Cytaty: Gdy­by fa­cebook był re­ligią, byłbyś wzo­rowym wyz­nawcą, człowieku. -szajbuss


gdy­by-fa­cebook-był-re­ligią-byłbyś-wzo­rowym-wyz­nawcą-człowieku
Z re­ligią Cytaty: re­ligia to jed­na z wielu dróg od­wra­cających uwagę od dep­ta­nia własnej  -danioł


re­ligia-to jed­na-z wielu-dróg-od­wra­cających-uwagę-od dep­­nia-własnej 
Z re­ligią Cytaty: Niewątpli­wie re­ligia na­daje sens cier­pieniu, ale nie cierpiętnictwu. -Józef Stanisław Tischner


niewątpli­wie-re­ligia-na­daje-sens-cier­pieniu-ale-nie cierpiętnictwu
Z re­ligią Cytaty: Nie podróżuję wodą. Re­ligia mi za­kazu­je. Jes­tem Heb­raj­czy­kiem lądowym. -Woody Allen


nie-podróżuję-wodą-re­ligia mi za­kazu­-jes­tem heb­raj­czy­kiem-lądowym
Z re­ligią Cytaty: Chrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksów, której na­wet Chrys­tus nie zdołał wcielić w życie. -Ryūnosuke Akutagawa


chrześ­jaństwo-jest re­ligią-poetycką-i pełną-pa­radoksów-której na­wet-chrys­tus-nie zdołał-wcielić-w życie
Z re­ligią Cytaty: Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. -Tadeusz Różewicz


po­lity­ka-zmieni ę-w kicz-miłość-w por­nogra­fię-mu­zyka-w hałas-sport-w pros­ty­tucję-re­ligia-w naukę-nauka-w wiarę
Z re­ligią Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Z re­ligią Cytaty: Nie wyob­rażam so­bie, aby wiara miała być ważniej­sza od miłości, a re­ligia właśnie to ją sta­wia na pier­wszym miejscu. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nie-wyob­rażam-so­bie-aby wiara-miała-być-ważniej­sza-od miłoś-a re­ligia-właśnie-to ją sta­wia-na pier­wszym-miejscu
Z re­ligią Cytaty: Prze­raża mnie każda re­ligia, która wy­suwa fa­natyczne żąda­nia lub twier­dze­nia, ar­gu­men­tując to wolą boga. -R » Anne Rice » Pandora


prze­raża-mnie-każda-re­ligia-która-wy­suwa-fa­natyczne-żąda­nia-lub-twier­dze­nia-ar­gu­men­tując-to wolą-boga
Z re­ligią Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci