Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty

Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. -Setanti


im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Kimże ja jestem? Sumą oddechów Siecią naczyniek Szkiele­tem emoc­ji Popląta­niem wrażeń Iloczy­nem ad­re­nali­ny Czys­tym szaleństwem Kimże ja jestem? Kom­bi­nacją niewiadomych Tworzących dziwną całość Uśmie­chającą się do ciebie Każde­go ran­ka Kimże ty jesteś? Dla mnie? Niewiadomą Za­ginioną w gąszczu Zbiorów pustych Czys­tym tlenem Pośród skazy Smo­gu świata  -Lira99


Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk


im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop


im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im więcej dra­matu, tym większa scena. -Walenty


im więcej-dra­matu-tym-większa-scena
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski


Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości. -Ashley Montagu


naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. -Michał Choromański


im-większa-jest-miłość-tym-banalniejsze-są-jej-przejawy
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Re­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wy układ. -Martin Heidegger


re­zyg­nacja-jest go­towośą-do wejścia-w no­wy-układ
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.)  -Martin Luther King


in­te­ligen­cja-i cha­rak­ter- to jest cel-praw­dzi­wej-edukacji-in­telli­gen­-plus-cha­rac­ter- that-is the-goal-of true
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie -Art Spander


im-dłużej-pozostajesz-w-jednym-miejscu-tym-większą-masz-szansę-na-rozczarowanie
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Kto czysty wychodzi z przybytku zepsucia, tym większa jego zasługa. -Henryk Sienkiewicz


kto-czysty-wychodzi-z-przybytku-zepsucia-tym-większa-jego-zasługa
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner


Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Cno­ta jest tym, co po­większa przy­jem­ność, a zmniej­sza przykrość. -Jeremy Bentham


cno­-jest tym-co po­większa-przy­jem­ność-a zmniej­sza-przykrość
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice. -Logos


ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice
Z tym Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar


tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi