Z tym Większą Cytaty

Z tym Większą Cytaty: Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. -Setanti


im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
Z tym Większą Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk


im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Z tym Większą Cytaty: Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop


im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Z tym Większą Cytaty: Im więcej dra­matu, tym większa scena. -Walenty


im więcej-dra­matu-tym-większa-scena
Z tym Większą Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski


Z tym Większą Cytaty: Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości. -Ashley Montagu


naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
Z tym Większą Cytaty: Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. -Michał Choromański


im-większa-jest-miłość-tym-banalniejsze-są-jej-przejawy
Z tym Większą Cytaty: Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie -Art Spander


im-dłużej-pozostajesz-w-jednym-miejscu-tym-większą-masz-szansę-na-rozczarowanie
Z tym Większą Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner


Z tym Większą Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Z tym Większą Cytaty: Kto czysty wychodzi z przybytku zepsucia, tym większa jego zasługa. -Henryk Sienkiewicz


kto-czysty-wychodzi-z-przybytku-zepsucia-tym-większa-jego-zasługa
Z tym Większą Cytaty: Cno­ta jest tym, co po­większa przy­jem­ność, a zmniej­sza przykrość. -Jeremy Bentham


cno­-jest tym-co po­większa-przy­jem­ność-a zmniej­sza-przykrość
Z tym Większą Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar


tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi
Z tym Większą Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Z tym Większą Cytaty: Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu. -Bruno


im trud­niej­szą-drogę-przej­dziesz-tym-większą-­tys­fak­cję-masz-na jej-końcu
Z tym Większą Cytaty: Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides


miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Z tym Większą Cytaty: Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. -Magdalena Samozwaniec


zaz­drość-to cień-miłoś-im większa-miłość-tym-dłuższy-cień
Z tym Większą Cytaty: Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień. -Magdalena Samozwaniec


zazdrość-to-cień-miłoś-im-większa-miłość-tym-większy-cień