Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty

Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort


Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: mami po­między udami  -poeta wyklęty


Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Każdy wielo­ryb ma swoją wesz. -Karol Darwin


Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty:


nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Ta­jem­ni­ca to coś, z czym chciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmi. -Czesław Banach


ta­jem­­ca-to coś-z czym-chciałbyś ę-szyb­ko-podzielić-z wielo­-ludźmi
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras


trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-mar­tw ę-tak-bar­dzo-prob­­mami-ja­kimi-żyje-świat-ale-po pros­-od­po­wiadaj-na pot­rze­by-kon­kret­nych-ludzi
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć. -Clement Attlee


demokracja-to-sprawowanie-rządów-poprzez-dyskusje-ale-efektywna-jest-tylko-wtedy-kiedy-dyskusje-udaje-ę-uciszyć
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze. -Henryk Horosz


małżeństwo-to wielo­piętro­wy-dom-raz ktoś-mie­szka-na wy­sokich-piętrach-in­nym-ra­zem-na parterze
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: wielo­let­ni związek z człowiekiem ,  który nie wno­si nic dob­re­go do nasze­go życia jest po­wol­nym samobójstwem... -aura69


wielo­let­-związek-z człowiekiem- -który-nie wno­-nic-dob­re­go-do nasze­go-życia-jest-po­wol­nym-samobójstwem
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Mój Boże i ty święta rze­ko - Bobrze, Za rządów PIS -u żyje się po pros­tu dobrze. To nie żad­ne tam wróżenie z fyr­flóf i z fus, Naród po­kochał zajęcia około 500 i plus. -fyrfle


mój-boże-i ty świę-rze­ko- bobrze-za-rządów-pis-u żyje ę-po pros­-dobrze-to-nie żad­ne-tam-wróżenie-z fyr­flóf-i z fus
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Ty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemami... A wśród nich Ci którzy po­magają in­nych, bo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwień... -stokrotka123


ty­lu-ludzi-dookoła-z wielo­-problemami-a-wśród-nich-ci którzy-po­magają-in­nych-bo nie pot­ra­fią-roz­wiązać-swych
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem. -Artur Bloch


fun­kcją-ge­niu­sza-jest ­tar­cza­nie-po­mysłów-zwykłym-kre­tynom-z wielo­let­nim-wyprzedzeniem
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Wszys­tkie sys­te­my to zło - po­wie­działa bes­tia i sze­roko się zaśmiała. -E.H


wszys­tkie-sys­te­my-to zło- po­wie­działa-bes­tia-i sze­roko ę-zaśmiała
Z wielo­ma Sys­te­mami Rządów Cytaty: Sys­te­my bu­dowa­ne przez mędrców są tyl­ko baj­ka­mi wy­myślo­nymi gwo­li za­bawy wiekuis­te­go dziecięctwa ludzkości. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sys­te­my-bu­dowa­ne-przez-mędrców-są tyl­ko-baj­ka­mi-wy­myślo­nymi-gwo­li-za­bawy-wiekuis­te­go-dziecięctwa-ludzkoś