Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty

Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Ka­ruze­la znów Niedo­powie­dzeń słów stos Wiele zostało K.A.Sz. 19.11.2015r. -Cris


ka­ruze­-znów-niedo­powie­dzeń-słów-stos-wiele-zostało-kasz-19112015r
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty:


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty:


kocham-cię- często-niewy­powie­dziane-ze strachu-przed-od­po­wie­dzią
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Dzieci nie są złośli­we, są złe. -Zygmunt Freud


dzieci-nie są złośli­we-są złe
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Dla dżen­telme­na codzien­nie jest Dzień Kobiet. -Janina Ipohorska


dla-dż­telme­na-codzien­nie-jest dzień-kobiet
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Dżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo, jak dba o formę. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand


dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze  -impolite


mas­ka­rada- pa­rada-pa­piero­wych-twarzy-mas­ka­rada-skryj swą-twarz-aby uk­ryć ę-przed-światem-upiór-w operze 
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: -dot­knij.... -twar­dy..... -czy to złośli­wość ta­ka! że nie cho­wasz chle­ba do chlebaka!?  -poeta wyklęty


dot­knij-twar­dy-czy-to złośli­wość-­ka-że-nie cho­wasz-chle­ba-do chlebaka 
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności. -William Bennett


pos­taw-przed-sobą-jeszcze-większe-wyz­wa­nia-ż-te-którym próbu­jesz-spros­ć-a roz­wi­niesz-zdol­noś-ko­nie­czne-do po­kona­nia
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: Lecz cza­sem ciężko mi żyć: właśnie wte­dy, kiedy przechodzę obok ta­kich wiel­kich, jas­nych domów, a także kiedy no­cami wałęsam się po krzy­wych i pia­szczys­tych uliczkach przed­mieścia, gdyż z na­tury swej jes­tem włóczęgą. -Marek Hłasko


Złośli­wych Do­powie­dzeń Przed Cytaty: No­wojor­ski Daily News su­gero­wał, że moją naj­większą zbrod­nią wo­jenną było to, iż nie po­pełniłem sa­mobójstwa jak przys­tało dżen­telme­nowi. Wy­nikałoby z te­go, że Hit­ler był dżentelmenem. -Kurt Vonnegut