Zło Cytaty

Zło Cytaty: Zło zaw­sze kry­je się za pięknem oczu, za uśmie­chem, za de­likat­nością skóry, tak prze­sad­nie poetyc­ko ujętej, zło cza­sem będzie mieć dlu­gie no­gi. Mu­si mieć nogi. Ludzkie mier­no­ty wierzą w ja­kieś czer­wo­ne, og­niste bar­wy. To nie brzy­dota i nie szka­rad­na twarz. Zło to nie cho­roba, kto­ra tra­wi czlo­wieka z zewnątrz, od­stręcza innych. To byt, czar, magia. Zło nie jest złem ludzi złych. Zło to my. -VnK


Zło Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


Zło Cytaty: Mężczyzna to zło konieczne, przy czym akcent należy kłaść bardziej na zło niż na konieczne. -Yvette Collin


mężczyzna-to-zło-konieczne-przy-czym-akcent-należy-kłaść-bardziej-na-zło-ż-na-konieczne
Zło Cytaty: Zło nie jest tym co wchodzi do ust człowieka. Zło jest tym, co z nich wychodzi. -Paulo Coelho


zło-nie-jest-tym-co-wchodzi-do-ust-człowieka-zło-jest-tym-co-z-nich-wychodzi
Zło Cytaty: Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę . -natalia(__ups


Zło Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol


Zło Cytaty: Zło ukrywane rośnie. -Wergiliusz


Zło Cytaty: Niszcz zło w zarodku. -Owidiusz


Zło Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim


zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Zło Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Zło Cytaty: Największe zło to tolerować krzywdę. -Platon


największe-zło-to-tolerować-krzywdę
Zło Cytaty: Zło to jest właśnie to, co popełniają inni. -Sidonie Gabrielle Colette


Zło Cytaty: Zło za­pomi­nać, dob­ro wspominać... -Pokojowa


zło-za­pomi­nać-dob­ro-wspominać
Zło Cytaty: Kto sieje zło, zbiera nieszczęście. -Salomon


kto-sieje-zło-zbiera-nieszczęście
Zło Cytaty: Mniejsze zło jest zwykle trwalsze. -Wiesław Leon Brudziński


Zło Cytaty: Zło ukrywane utrzymuje się i rośnie. -Wergiliusz


zło-ukrywane-utrzymuje-ę-i-rośnie
Zło Cytaty: Zło samo w sobie jest karą. -Eugeniusz Kołda


Zło Cytaty: Rozpaczać jest to zło przydawać do zła. -Jean De La Fontaine